Lượt xem: 715

BHXH tỉnh cung cấp thông tin về quy trình nội bộ giải quyết TTHC và danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Thực hiện Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Ninh Bình đã cung cấp một số thông tin về quy trình nội bộ giải quyết TTHC và danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết, cụ thể như sau: 

Quy trình nội bộ giải quyết 14 TTHC của ngành được phê duyệt bổ sung (Phụ lục). Riêng đối với TTHC “Giải quyết chế độ thai sản (Thực hiện đối với trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi)” đã được công bố kèm theo Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh, đề nghị điều chỉnh vào quy trình “Giải quyết hưởng chế độ thai sản” theo Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 30/10/2022. Lý do: Quy trình “Giải quyết hưởng chế độ thai sản” đã bao gồm quy trình “Giải quyết chế độ thai sản (Thực hiện đối với trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi)”.

Về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành BHXH Hiện tại, các TTHC ngành BHXH đã đáp ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, các hồ sơ giao dịch điện tử đã trực tiếp chuyển về hệ thống Tiếp nhận hồ sơ của ngành BHXH. Tuy nhiên, đến nay hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh chưa có tính năng liên thông kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống Tiếp nhận hồ sơ của ngành BHXH nên gây khó khăn trong công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp giải quyết TTHC và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Do vậy, việc đánh giá mức độ thực hiện dịch vụ công của ngành BHXH chưa chính xác trên hệ thống Một của điện tử của tỉnh.

Kim Duyên

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH
TIN MỚI