Lượt xem: 3584

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

 

   Liên lạc:

- Địa chỉ:   Đường Nguyễn Bặc - Phố Hợp Thành - Phường Ninh Khánh - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3891230
- Email: quydtpt@ninhbinh.gov.vn
- Website: 
http://quydautuphattrien.ninhbinh.gov.vnI. BAN LÃNH ĐẠO

    • Giám đốc: Nguyễn Hữu Thạch
  • Sinh ngày: 25/12/1985
  • Quê quán: Xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Email: thachnh35@gmail.com
  • Điện thoại: 0945.599.995
   
    • Phó Giám đốc: Phạm Thị Tuyết Minh
  • Sinh ngày: 25/2/1979
  • Quê quán: Phúc Chỉnh, Phường Nam Thành, Thành phố Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế chính trị
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Email: tuyetminhqht@gmail.com
  • Điện thoại: 0912.488.909

Đang cập nhật

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. Văn phòng   4. Phòng Quản lý đầu tư
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch  5. Phòng Quản lý Uỷ thác
3. Phòng Tín dụng  

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Quỹ Đầu tư phát triển Ninh Bình hoạt động theo các quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/08/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương, Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/04/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 23/07/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

Theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/08/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/04/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP Quỹ có chức năng:

- Hoạt động huy động vốn: Quỹ được huy động các nguồn vốn trung và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nuớc.

- Hoạt động đầu tư trực tiếp: Quỹ được đầu tư trực tiếp vào các dự án thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương do UBND tỉnh Ninh Bình ban hành.

- Hoạt động cho vay: Quỹ được cho vay, cho vay hợp vốn đối với các dự án thuộc danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa tỉnh Ninh Bình do UBND tỉnh Ninh Bình ban hành.

- Hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp: Quỹ được góp vốn thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động đầu tư trực tiếp vào các công trình, dự án kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội thuộc danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng do UBND tỉnh Ninh Bình ban hành.

- Hoạt động ủy thác và nhận ủy thác:

+ Quỹ được nhận ủy thác;

+ Quỹ được ủy thác cho các tổ chức tín dụng và Ngân hàng phát triển Việt Nam thực hiện cho vay và thu hồi nợ.

- Hoạt động huy động vốn cho ngân sách địa phương: Quỹ tổ chức, thu xếp việc huy động vốn cho ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật, bao gồm cả phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo quy ủy quyền của UBND tỉnh Ninh Bình.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác: Do UBND tỉnh Ninh Bình giao để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương nhưng không trái với quy định, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.

IV. TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN

a) Trách nhiệm của Quỹ:

Ngoài trách nhiệm quy định tại Điều 33 Nghị định số 138/2007/NĐ-CP, Quỹ có các trách nhiệm sau:

- Thực hiện các hoạt động theo quy định về chức năng, nhiệm vụ của Quỹ;

- Quản lý sử dụng vốn đúng mục đích, đảm bảo an toàn và phát triển vốn, tự bù đắp chi phí và tự chịu rủi ro;

- Thực hiện đúng hạn, đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ của Quỹ đối với các khoản vốn mà Quỹ đã huy động từ các tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Tài chính và Bộ Tài chính;

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

b) Quyền hạn của Quỹ:

Ngoài quyền hạn quy định tại Điều 34 Nghị định số 138/2007/NĐ-CP, Quỹ có các quyền hạn sau:

- Được pháp luật bảo hộ với tư cách là một pháp nhân trước mọi hành vi trái pháp luật gây tổn hại đến tài sản, quyền lợi và uy tín của Quỹ;

- Được tổ chức hoạt động phù hợp với các mục tiêu, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP, Nghị định số 37/2013/NĐ-CP và Điều lệ số 563/QĐ-UBND ngày 23/07/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình;

- Được quản lý, sử dụng vốn và tài sản được giao, vốn huy động để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP, Nghị định số 37/2013/NĐ-CP và Điều lệ số 563/QĐ-UBND ngày 23/07/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình;

- Được lựa chọn các dự án có hiệu quả thuộc đối tượng quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP để quyết định cho vay, đầu tư trực tiếp hoặc góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

- Được tuyển dụng, thuê, bố trí, sử dụng, quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng Ban quản lý điều hành và người lao động; lựa chọn các hình thức trả lương, thưởng trên cơ sở kết quả hoạt động của Quỹ và có các quyền khác của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật;

- Trực tiếp quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đàm phán, ký kết hợp đồng vay vốn, nhận tài trợ, nhận ủy thác trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi theo đúng pháp luật Việt Nam.

V. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO      

+ Giám đốc Quỹ: Là người đại diện theo pháp luật của Quỹ, trực tiếp điều hành hoạt động hàng ngày của Quỹ theo chiến lược, mục tiêu, kế hoạch của Quỹ, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Quỹ và các Nghị quyết, Quyết định của UBND tỉnh Ninh Bình và Hội đồng quản lý Quỹ; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Ninh Bình, Hội đồng quản lý Quỹ và trước pháp luật về thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định pháp luật.

+ Phó Giám đốc Quỹ (gồm 01 đồng chí): Có nhiệm vụ tham mưu giúp Giám đốc trong việc điều hành Quỹ, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn do Giám đốc giao phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Dữ liệu đang chờ cập nhật
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH
TIN MỚI