Báo cáo kết quả 06 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Số ký hiệu văn bản 176/BC-UBND
Ngày ban hành 25/09/2023
Ngày hiệu lực 25/09/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả 06 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 176.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH