Lượt xem: 86

Báo cáo số 07/BC-UBND ngày 14/01/2022 về kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2021.

Xem chi tiết tại số 07/BC-UBND
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH