Lượt xem: 82

Báo cáo số 210/BC-UBND ngày 25/12/2019 về kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và tình hình, kết quả triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Xem chi tiết tại số 210/BC-UBND
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH