Lượt xem: 115

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận, giải quyết 505 hồ sơ TTHC

Tính từ ngày 15/12/2022 đến ngày 12/3/2023 tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết của Sở Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là 505 hồ sơ, trong đó: lĩnh vực Người có công: 343 hồ sơ; lĩnh vực Việc làm: 132 hồ sơ; lĩnh vực lao động tiền lương 16 hồ sơ; lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động: 7 hồ sơ; lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp: 6 hồ sơ, lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước 01 hồ sơ. Số hồ sơ tiếp nhận trên cổng dịch vụ công là 505 hồ sơ, trong đó tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công là 234 hồ sơ; tiếp nhận theo hình thức liên thông từ UBND xã, UBND huyện, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là 271 hồ sơ trong đó 268 hồ sơ trực tiếp, 04 hồ sơ trực tuyến).

Tổng số hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua: 40 hồ sơ. Tổng số hồ sơ đã giải quyết: 478 hồ sơ (tại trung tâm Phục vụ hành chính công là 236 hồ sơ, 271 hồ sơ theo hình thức liên thông). Số hồ sơ giải quyết đúng hạn 478 hồ sơ. Số hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết 67 hồ sơ. (hồ sơ tại trung tâm phục vụ hành chính công là 33 hồ sơ, trong đó 20 hồ sơ lĩnh vực Người có công, 9 hồ sơ lĩnh vực việc làm; lĩnh vực Lao động - Tiền lương 01 hồ sơ; lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 03 hồ sơ; lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động 01 hồ sơ; Hồ sơ theo hình thức liên thông thực hiện tại Sở là 34 hồ sơ).

Kim Duyên

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH