Lượt xem: 192

Văn phòng UBND tỉnh: tích cực tham gia thực hiện Cải cách hành chính

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, năm 2022 Văn phòng UBND tỉnh đã  tích cực, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đặc biệt là công tác cải cách hành chính.
Trong năm, Văn phòng tập trung tham mưu triển khai các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC, đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; rà soát, chuẩn hóa, xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; triển khai thực hiện việc cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến có đủ điều kiện ở mức độ 4 và tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đáp ứng yêu cầu với Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022. 
 Văn phòng đã chủ trì triển khai xây dựng và đưa vào khai thác, vận hành một số hệ thống thông tin dùng chung trọng yếu của tỉnh đảm bảo theo lộ trình, kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt như: Trung tâm điều hành thông minh (IOC), Hệ thống thông tin báo cáo, Cổng thông tin điện tử tỉnh, hệ thống họp không giấy tờ, hệ thống giám sát, điều hành hoạt động Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Ban hành kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm cải thiện, nâng cao các chỉ số: Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); quản trị và hành chính công (PAPI).

Trong năm 2022, đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp duy trì hiệu quả hoạt động và phát huy vai trò hạt nhân, nòng cốt của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số hướng tới chính quyền số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cơ quan nhà nước, hướng tới nền hành chính công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch”.

Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu thành lập Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra, giám sát về công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính đối với các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, giám sát tại 13 đơn vị, Tổ công tác đã đánh giá, kiến nghị trực tiếp đối với người đứng đầu từng đơn vị được kiểm tra, giám sát khắc phục ngay những tồn tại trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính; chấn chỉnh nâng cao vai trò trách nhiệm, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả tại bộ phận một cửa; kiểm điểm trách nhiệm đối với cán bộ, công chức tự ý quy định thêm TTHC hoặc vi phạm quy chế làm việc, quy chế văn hoá công sở và chức trách, nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện ngay một số nội dung, giải pháp về công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính, đảm bảo quyền lợi của công dân và các tổ chức khi có nhu cầu thực hiện TTHC theo đúng quy định của pháp luật.

Cổng TTĐT tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH