Lượt xem: 156

Yên Khánh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2023

UBND huyện Yên Khánh vừa ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2023.

Theo đó, Huyện Yên Khánh tiến hành rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính (TTHC), quy định có liên quan để kịp thời kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những quy định về TTHC không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, không đáp ứng được các nguyên tắc quy định TTHC tại nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ; Rà soát, đánh giá TTHC phải đảm bảo nguyên tắc cắt giảm tối đa chi phí tuân thủ TTHC; áp dụng cơ chế liên thông để tăng cường sự phối hợp của các cơ quan nhà nước; phân cấp hoặc kiến nghị phân cấp thực hiện một cách khoa học; bãi bỏ các hồ sơ, giấy tờ, thông tin mà cơ quan hành chính đã có trong hồ sơ lưu; đơn giản hoá trình tự thực hiện, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính, quy định hành chính; Qua kết quả rà soát, đánh giá sẽ góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, làm tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính.

UBND huyện yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tổ chức, rà soát, đơn giản hoá, cắt giảm thực chất TTHC, điều kiện kinh doanh. Việc rà soát, đánh giá phải đảm bảo chính xác, toàn diện, đúng hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ; kết quả rà soát, đánh giá phải đảm bảo chất lượng và thời hạn theo kế hoạch; phải phân tích rõ các mặt hạn chế, tồn tại của từng TTHC để đưa ra sản phẩm là các phương án đơn giản hoá TTHC, sáng kiến cải cách TTHC cụ thể, thiết thực và đáp ứng mục tiêu đề ra; Kết quả rà soát phải được lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan để đảm bảo tính khách quan, minh bạch, tham vấn người dân, doanh nghiệp và huy động được sự đóng góp trí tuệ của lực lượng cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện.

Cách thức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện cụ thể:

Bước 1: Các phòng chuyên môn, UBND xã, thị trấn căn cứ danh mục TTHC rà soát trong năm 2023 theo phụ lục kèm theo kế hoạch này để tiến hành thực hiện việc rà soát, đánh giá.

Bước 2: Đánh giá thực hiện đúng phương pháp, đúng quy trình rà soát, đánh giá TTHC theo quy định tại Điều 25, Điều 26 và Điều 27 Thông tư số 02/2017/TTVPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC; rà soát, đánh giá các TTHC theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Bước 3: Kiểm tra, xem xét và tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá. Trên cơ sở rà soát các phòng chuyên môn, UBND xã, thị trấn tiến hành kiểm tra, tập hợp kết quả, gồm: Bảng tổng hợp kết quả rà soát; nội dung phương án đơn giản hoá TTHC, các sáng kiến cải cách TTHC; Lý do; Chi phí cắt giảm khi đơn giản hoá; kiến nghị thực thi. Kết quả rà soát, đánh giá gửi về Văn phòng HĐND&UBND huyện trước ngày 01/07/2023 để tổng hợp báo cáo tỉnh.

Xem Kế hoạch số 01/KH-UBND tại đây.

CTV Nguyễn Mừng

 

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH