Lượt xem: 179

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền điện tử, chuyển đổi số; thực hiện phần mềm Quản lý văn bản và điều hành liên thông 4 cấp; dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4. Cam kết giải quyết thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực đảm bảo trước hạn 80%, đúng hạn 20% theo quy định. Kết quả thực hiện: Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của UBND tỉnh về chương trình cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; sử dụng chữ ký số trên Phần mềm Quản lý văn bản của Sở. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.(Ảnh:Báo Ninh Bình)

Đến nay, có 153 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được công khai, niêm yết tại Sở Nông nghiệp và PTNT; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trên Trang thông tin điện tử của Sở, trên Cổng thông tin Một cửa điện tử của tỉnh (đạt 100%), trong đó 126 TTHC cấp tỉnh; 16 TTHC cấp huyện, 11 TTHC cấp xã.

Việc rà soát các thủ tục hành chính để đề nghị cấp có thẩm quyền công bố áp dụng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh: Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành rà soát, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND tỉnh công bố áp dụng mức độ 3, mức độ 4 (gồm 100 dịch vụ; trong đó mức độ 3 là 53 dịch vụ, mức độ 4 là 47 dịch vụ) và 42 dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 84 dịch vụ công trực tuyến một phần.

Việc xây dựng và cập nhật quy trình điện tử giải quyết dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công của tỉnh: Đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Ninh Bình cập nhật 153 quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với 126 quy trình cấp tỉnh, 16 thủ tục quy trình cấp huyện; 11 thủ tục quy trình cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT lên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính (Tiếp nhận và xử lý hồ sơ TTHC dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh): Tất các các hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT đều được tiếp nhận và giải quyết ở mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp nhận và giải quyết 1.288 hồ sơ trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, trong đó mức độ 2 là 939 hồ sơ (trong đó có 10 hồ sơ chuyển qua từ kỳ trước); trực tuyến mức độ 3 là 137 hồ sơ và mức độ 4 là 212 hồ sơ. Thực hiện tốt việc ghi chép hoặc nhập thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử và lưu trữ giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, sổ theo dõi hồ sơ, phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ theo quy định. 4 Kết quả TTHC đã thực hiện theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ qua dịch vụ bưu chính công: Năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện 236 hồ sơ theo phương thức trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (trong đó: 32 hồ sơ lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; 74 hồ sơ lĩnh vực Thú y; 55 hồ sơ lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; 57 hồ sơ lĩnh vực Thủy sản; 12 hồ sơ lĩnh vực Lâm nghiệp; 02 hồ sơ lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng; 02 hồ sơ lĩnh vực Hoạt động xây dựng; 02 hồ sơ lĩnh vực Khoa học Công nghệ Môi trường và Khuyến nông).

CTV Trần Huyền

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH