Lượt xem: 216

Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

Năm 2022, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã niêm yết công khai, minh bạch đầy đủ các TTHC tại trụ sở làm việc, trên các trang Web của các cơ quan, đơn vị để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi tra cứu và áp dụng thực hiện TTHC.

 

Các văn bản liên quan đến hoạt động kiểm soát TTHC được Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình cập nhật đầy đủ và gửi cho cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị bằng hộp thư điện tử, thông qua hình thức này giúp cho việc trao đổi, giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong quá trình kiểm soát TTHC giữa Văn phòng UBND tỉnh với các đơn vị, địa phương.

Văn phòng UBND tỉnh đã đăng tải đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC trên hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, trên cổng thông tin điện tử tỉnh.

Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC với các hình thức phong phú, đa dạng.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục duy trì việc thực hiện chuyên mục truyền hình về CCHC với tần suất 02 chuyên mục/01 tháng, thời lượng 15 phút/01chuyên mục, đã phát sóng 24 chuyên mục về công 6 tác CCHC, đặc biệt là cải cách TTHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, phản hồi ý kiến của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội. Ngoài ra, có trên 90 tin, phóng sự về công tác CCHC được phát trong các chương trình thời sự trên sóng phát thanh, truyền hình và được cập nhật trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Đài tại địa chỉ://http.nbtv.vn.

Báo Ninh Bình đã đưa 118 tin, bài trên Báo in; đăng tải 205 tin, bài, ảnh... trên trang thông tin điện tử, trong đó có một số tin, bài nổi bật như: Cầu thị, lắng nghe và tháo gỡ thực chất; Chuyển từ "quản lý” sang "phục vụ”; Tạo đột phá từ CCHC.

Cổng Thông tin điện tử cập nhật kịp thời, đầy đủ các bộ thủ tục hành chính đã được phê duyệt; xây dựng chuyện mục “Tin tức về cải cách hành chính”; đặt link liên kết trực tiếp tới chuyên trang dịch vụ công trực tuyến theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 24/06/2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2022 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

CTV Minh Quang

.

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH