Lượt xem: 691

Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020

Ngày 16/10/2017 UBND tỉnh Ninh Bình ban hành kế hoạch số 117/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Mục đích của kế hoạch nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước qua đó thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI. Thực hiện đồng bộ các chương trình giảm nghèo gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới và thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để từng bước thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa người giàu và người nghèo, giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư.

Tiền độ của kế hoạch: Năm 2017: Trước 15/11/2017, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, xây dựng chương trình, kế hoạch và phát động Phong trào thi đua. Năm 2018: Các sở, ban, ngành, UBND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các đoàn thể tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết giữa kỳ và khen thưởng theo thẩm quyền hoặc lồng ghép với nội dung sơ kết, tổng kết hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương. Năm 2020: UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Phong trào thi đua vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống thi đua yêu nước và biểu dương, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và hoàn thành sớm các tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo Kế hoạch của tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu việc thực hiện Phòng trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các Khối thi đua và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Các cấp, các ngành tập trung quán triệt và triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo chủ trương của đảng và các chương trình, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh, coi đây là nhiệm vụ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội nhằm đảm bảo cho sự phát triển ổn định và bền vững của tỉnh.

Ninhbinh.gov.vn

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH