Lượt xem: 135

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở năm 2023

Năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT xếp thứ 8/23, tăng 12 bậc trên bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI), đạt mục tiêu đề ra. 

Để giữ vững và nâng cao thứ hạng, cải thiện những chỉ số thành phần, chỉ tiêu cơ sở đang xếp hạng trung bình, thấp trong năm 2023 và những năm tiếp theo, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở năm 2023.

Theo đó, mục tiêu của Sở năm 2023: 05/09 chỉ tiêu thành phần được xếp hạng TỐT năm 2022 tiếp tục duy trì thứ bậc xếp hạng, thuộc nhóm TỐT trong các sở, ban, ngành của tỉnh. 02/09 chỉ tiêu thành phần được xếp hạng KHÁ, năm 2022 có mức tăng nhẹ về thứ bậc xếp hạng, phấn đấu vào nhóm TỐT trong các sở, ban, ngành của tỉnh; 02/09 chỉ số thành phần xếp hạng THẤP, đến năm 2022 phải cải thiện mạnh mẽ, có sự thay đổi tích cực và tăng mạnh về thứ bậc xếp hạng, phấn đấu vào nhóm KHÁ trong các sở, ban, ngành của tỉnh.

Để đạt được mục tiêu, Sở đề ra một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp chung mà ngành đưa ra để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên bào gồm: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư sản xuất, kinh doanh gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp theo hướng thân thiện, đồng hành, chia sẻ; Tiếp tục rà soát, nghiên cứu sửa đổi theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, rút bớt số lượt kiểm tra, thanh tra đơn lẻ. Công khai, minh bạch thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử. Bố trí, luân chuyển, sắp xếp cán bộ có năng lực, trách nhiệm để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và đúng quy định; kiên quyết xử lý cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp và người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, giải quyết các công việc liên quan; Tích cực đẩy mạnh các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin, thị trường, TTHC, chính sách ưu đãi, hỗ trợ,… Thường xuyên tổ chức tiếp xúc đối thoại với doanh nghiệp nông nghiệp nhằm nắm bắt kịp thời và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Sở đã giao cụ thể trách nhiệm cho các đơn vị theo dõi, đánh giá các chỉ số thành phần, chỉ tiêu cơ sở cho từng đơn vị; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong việc chậm cải thiện từng chỉ số thành phần, chỉ tiêu cơ sở, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện chỉ số DDCI vào nội dung đánh giá xếp loại đơn vị cuối năm và vào báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của đơn vị theo quý, 6 tháng, 9 tháng và 1 năm.

Chi tiết xem tại Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

CTV Minh Quang

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH