Lượt xem: 444

UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác quản lí và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh năm 2023

Thời gian qua về công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh, tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lí nhà nước về lễ hội, đảm bảo việc tổ chức các hoạt động lễ hội diễn ra an toàn, lành mạnh, đúng quy định, phát huy giá trị, ý nghĩa của lễ hội, giáo dục truyền thống văn hóa “Uống nước nhớ nguồn”; đáp ứng nhu cầu tham gia lễ hội của người dân; quảng bá tiềm năng thế mạnh về kinh tế - xã hội, những nét văn hóa đặc sắc, những danh lam thắng cảnh nổi tiếng về đất và người Ninh Bình.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được đối với công tác quản lí và tổ chức lễ hội; ngày 04/01, UBND tỉnh ban hành văn bản số 04/UBND-VP6 yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lí và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân nghiêm túc thực hiện các quy định về tổ chức lễ hội, nhất là việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. Chú trọng tuyên truyền về giá trị của di tích, ý nghĩa, giá trị của lễ hội; những quy định của pháp luật về lễ hội; về thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh công cộng và bảo vệ môi trường trong hoạt động lễ hội; vận động nhân dân tham gia bảo vệ di tích, phát huy các giá trị tốt đẹp của lễ hội; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông, đẩy mạnh sử dụng các hình thức truyền thông mới như: quảng bá, giới thiệu về di tích, lễ hội trên các website du lịch, các website địa phương, các mạng xã hội, các phần mềm tiện ích…để người dân, du khách dễ tiếp cận.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể; phát huy vai trò quản lí nhà nước, hướng dẫn, giám sát của cơ quan chuyên môn. Tăng cường sự phối hợp trong quản lí hoạt động lễ hội đảm bảo việc tổ chức lễ hội đúng quy định, các hoạt động tổ chức lễ hội thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương. Đồng thời quán triệt, thường xuyên kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của tỉnh về quản lí, tổ chức lễ hội, về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan, đơn vị.

Cổng TTĐT tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH