Lượt xem: 245

Ninh Bình: Tăng cường quản lý nhà nước đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường

Để đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, vừa qua, tại văn bản số 2/VPCP-KGVX Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các Bộ, cơ quan liên quan, các địa phương tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an và các Bộ, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm được giao tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, nhất là việc bảo đảm đáp ứng các yêu cầu, điều kiện quy định cả trước và sau khi cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và trong quá trình hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại văn bản số 2/VPCP-KGVX, UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản số 07/UBND-VP6 về việc tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và văn bản hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trên địa bàn tỉnh, nhất là việc bảo đảm đáp ứng các yêu cầu, điều kiện quy định cả trước và sau khi cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và trong quá trình hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Cổng TTĐT tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH