Lượt xem: 661

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 15/01, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Văn phòng và hội nghị CBCCVC năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Đồng chí Tống Quang Thìn, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Tống Quang Thìn, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đăng Đức Tân, TUV, Bí thư Đảng uỷ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Đặng Xuân Nguyên, Chánh Thanh tra tỉnh; Nguyễn Văn Việt, PGĐ Sở Tư pháp; lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng tỉnh, cùng toàn thể các cán bộ CCVC và người lao động cơ quan Văn phòng UBND tỉnh.

Báo cáo tổng kết công tác Văn phòng năm 2019 do đồng chí Nguyễn Hải Riện, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh nêu rõ: Năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Lãnh đạo UBND tỉnh, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Đặng Đức Tân, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh đã chủ động phối hợp với các các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng hiệu quả, sâu sát, quyết liệt, hướng về cơ sở, hiệu lực quản lý nhà nước được nâng lên; đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Nhà nước, sự chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh. Tập trung thực hiện công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT xây dựng chính quyền điện tử đặc biệt là ứng dụng chữ ký số trong ban hành văn bản của UBND tỉnh, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt để hiện đại hóa quy trình tiếp nhận, xử lý công việc của Lãnh đạo UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Phối hợp với các Sở, ngành tham mưu cho Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh dự thảo 02 chương trình hành động, 15 kế hoạch của Tỉnh ủy để triển khai các Nghị quyết của Trung ương và tổ chức thực hiện nghiêm túc các kế hoạch trên, triển khai thực hiện 525 nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo; ban hành 05 Nghị quyết chuyên đề và kết luận. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 05 Kế hoạch triển khai để thực hiện các nghị quyết, kết luận trên; ban hành Chương trình công tác năm 2019 với 31 nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt theo từng quý và nhiệm vụ cụ thể giao cho từng đơn vị thực hiện tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị phát huy lợi thế, huy động các nguồn lực,... theo phương châm hành động của Chính phủ là “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 26/2/2014 quy định về Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, thể hiện vai trò của Văn phòng UBND tỉnh trong công tác giúp việc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương của các sở, ngành, các huyện, thành phố đã có chuyển biến tích cực.

Trong năm, Văn phòng đã tiếp nhận, xử lý gần 25.000 văn bản của Trung ương, các ngành, địa phương, tổ chức và công dân. Đồng thời ban hành hơn 9.000 văn bản các loại (trong đó có gần 2.000 quyết định các loại), phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành. Công tác ban hành văn bản chuyển biến tích cực hơn, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác, ít sai sót cả về nội dung và thể thức. Quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản điện tử và văn bản giấy luôn đảm bảo đúng nguyên tắc, tuân thủ đúng Quy chế làm việc của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh. (Gửi, ban hành theo đường điện tử 3.973 văn bản; gửi theo đường bưu chính phát hành văn bản giấy 568 văn bản; gửi theo đường điện tử đồng thời gửi văn bản giấy 568 văn bản).Công tác phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ so với các năm trước; đã tham mưu xây dựng, phát triển và đưa vào vận hành, khai thác có hiệu quả một số Hệ thống thông tin quan trọng, nền tảng của tỉnh. Ninh Bình là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về việc gửi/nhận, ký số hồ sơ, văn bản điện tử.

Văn phòng UBND tỉnh đã dành nhiều thời gian làm việc, trao đổi trực tiếp với các Sở, ngành, các huyện, thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn để lắng nghe, trao đổi tìm hướng mới để tham mưu cho UBND tỉnh lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra; nắm bắt thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị phát huy lợi thế, huy động các nguồn lực; đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và quyền lợi của người lao động; phát triển khoa học công nghệ; bảo vệ tài nguyên, môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh; chủ động phòng, chống giảm nhẹ thiên tai; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí... Phục vụ UBND tỉnh tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề, trực tiếp chỉ đạo, giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc nhiều ngành, nhiều lĩnh vực,... xác định những lĩnh vực nóng, nhạy cảm, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từ đó tập trung tham mưu, chỉ đạo xử lý dứt điểm, mang tính đột phá, then chốt, tạo động lực cho sự phát triển; Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 26/2/2014 quy định về Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; thể hiện vai trò của Văn phòng UBND tỉnh trong công tác giúp việc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương của các sở, ngành, các huyện, thành phố đã có chuyển biến tích cực.

Trong năm, Văn phòng đã chủ động tham mưu cho Lãnh đạo UBND tỉnh ban hành 40 Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ngành với tổng số 1.257 TTHC, trong đó: 659 TTHC được công bố mới, 598 TTHC bị hủy bỏ. Tổng số thủ tục hành chính đang thực hiện trên địa bàn tỉnh là 1.841 TTHC, trong đó cấp tỉnh 1.464 TTHC; cấp huyện 264 TTHC; cấp xã 113 TTHC. Số TTHC đang được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh là 992 TTHC, trong đó: cấp tỉnh 868 TTHC, cấp huyện: 124 TTHC.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Tống Quang Thìn, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà tập thể cán bộ, CCVC và NLĐ Văn phòng UBND tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, cần sớm khắc phục trong năm 2020.

Đồng chí yêu cầu Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng then chốt của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, ban hành văn bản, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật vê nội dung và thể thức, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; chú trọng công tác đào tạo, tuyển chọn cán bộ; đảm bảo tuyển chọn về làm việc tại Văn phòng UBND tỉnh những cán bộ có năng lực trình độ chuyên môn cao, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc; có kỹ năng diễn đạt tốt và bản lĩnh chính trị vững vàng; Trong công tác nhận xét cán bộ phải đảm bảo công tâm, khách quan. Đồng chí Phó Chủ tịch cũng đặc biệt lưu ý cần tập trung cao cho công tác tham mưu về công tác ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản điều hành tại Văn phòng UBND tỉnh.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được đón nhận Huân chương hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều danh hiệu thi đua khác.

Dưới đây là một số hình ảnh Cổng TTĐT tỉnh ghi nhận tại Hội nghị: 

Cổng TTĐT tỉnh

(Ninhbinh.gov.vn)


BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH