Lượt xem: 316

Gia Viễn: Tiếp nhận, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù về cư trú tại địa phương

Vừa qua, UBND huyện Gia Viễn ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND tiếp nhận, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù về cư trú tại địa phương.

Theo đó, huyện Gia viễn sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho những người chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống; có biện pháp giám sát, giáo dục, giúp đỡ, xóa bỏ những định kiến, kỳ thị, phân biệt, đồng thời tạo ra việc làm giúp họ yên tâm làm ăn, lao động có ích cho xã hội, phòng ngừa tái phạm tội xảy ra; Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội trên địa bàn huyện và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn phải xác định công tác bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Mỗi cán bộ, đảng viên phải có tinh thần trách nhiệm, thực hiện và tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù; Tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng và áp dụng thực hiện có hiệu quả Nghị định số 49/NĐ-CP của Chính phủ quy định trong các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và các cá nhân có liên quan trên địa bàn huyện, từng bước nâng cao tính pháp chế xã hội chủ nghĩa và bản chất nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với những người chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương.

Để triển khai có hiệu quả Kế hoạch, UBND huyện giao Công an huyện: Căn cứ vào các nội dung của Nghị định số 49/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành để tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù về cư trú tại địa phương năm 2023; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội và các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn huyện giúp UBND huyện tổ chức tiếp nhận, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Công an xã, thị trấn quản lý, giáo dục, giúp đỡ và làm thủ tục đăng ký hộ khẩu, cấp thẻ CCCD cho người chấp hành xong hình phạt tù; phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội vận động các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hỗ trợ vốn giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù; tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, Công an tỉnh về kết quả tiếp nhận, giám sát, giáo dục và thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội trên địa bàn huyện và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch này để tổ chức thực hiện; Công an huyện chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện theo quy định.

Xem chi tiết Kế hoạch số 05/KH-UBND của UBND huyện Gia Viễn.

CTV Nguyễn Thuỷ

 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH