Danh mục quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính

Danh mục quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính

Tải về

Năm 2023

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 247.pdf

Phuluc.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyet dinh 198.pdf

Phuluc 1.pdf

Phuluc 2.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 170.pdf

Quy_trinh_noi_bo_cap_tinh.pdf

Quy_trinh_noi_bo_cap_huyen.doc

Quy_trinh_noi_bo_cap_xa.doc

phuluc.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 153.pdf

phuluc.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 81.pdf

Năm 2022

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 1052.pdf

phuluc.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Quyetdinh 983.pdf

phuluc1. pdf

phuluc2.pdf

phuluc3.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 767.pdf

phuluc1.pdf

phuluc2.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 760.pdf

phuluc1.pdf

phuluc_caphuyen.pdf

phuluc_capxa.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 615.pdf

phuluc1.pdf

phuluc2.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 575.pdf

phuluc1.pdf

phuluc2.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 540.pdf

phuluc.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 526.pdf

phuluc1.pdf

phuluc2.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 525.pdf

phuluc1.pdf

phuluc2.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 512.pdf

phuluc1.pdf

phuluc2.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 508.pdf

phuluc1.pdf

phuluc 2.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 503.pdf

phuluc1.pdf

phuluc2.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 502.pdf

phuluc1.pdf

phuluc2.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 501.pdf

phuluc.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 424. pdf

Phuluc.pdf

 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 417.pdf

Phuluc.pdf

 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 401.pdf

Phuluc 1.pdf

Phuluc 2.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 303.pdf

Phuluc 1.pdf

Phuluc 2.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 302.pdf

Phuluc 1.pdf

Phuluc 2.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

 Quyetdinh 254.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình.

 Quyetdinh 250.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 232.pdf

Phuluc 1.pdf

Phuluc 2.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 214.pdf

Phuluc 1.pdf

Phuluc 2.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 212.pdf

Phuluc 1.pdf

Phuluc2.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể Thao tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 204.pdf

Phuluc 1.pdf

Phuluc 2.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính chỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh_202.pdf

Phuluc1.pdf

Phuluc2.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 150.pdf

Phuluc.pdf

Năm 2021

 

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 942.pdf

Phuluc1.pdf

Phuluc2.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyet_dinh 840.pdf

Quytrinh_captinh.pdf

Quytrinh_caphuyen.pdf

Quytrinh_capxa.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình

Quyet_dinh 761.pdf

Quytrinh.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình

Quyet_dinh so 1081.pdf

Danh_muc.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyet_dinh so 743.pdf

Phuluc_quytrinhcaptinh.pdf

Phuluc_quytrinhcaphuyen.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể Thao tỉnh Ninh Bình

Quyet_dinh so 733.pdf

Danh_muc.pdf

Danh _muc bai bo.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình

Quyet_dinh so 712.pdf

Danh_muc.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

 Quyet_dinh so 663.pdf

Danh_muc_quy_trinh.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyet_dinh so 645.pdf

Danh_muc_quy_trinh.pdf

Danh_muc_quy_trinh_bi_bai_bo.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyet_dinh so 629.pdf

Danh_muc.pdf

Phu_luc_quy_trinh_noi_bo_cap_huyen_ngay_27072021.pdf

Phu_luc_quy_trinh_noi_bo_cap_xã_ngay_27072021.pdf

Danh_muc_bi_bai_bo_quy_trinh_noi_bo.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyet_dinh_so 359_16062021.pdf

Danh_muc_quy_trinh_noi_bo_cap_tinh_ngay_16062021.pdf

Danh_muc_quy_trinh_noi_bo_cap_huyen_ngay_16062021.docx

Danh_muc_quy_trinh_noi_bo_cap_xa_ngay_16062021.doc

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyet_dinh_Phe_duyet_TTHC.pdf

Phu_luc_quy_trinh_noi_bo_cap_tinh_ngay.pdf

Phu_luc_TTHC_cap_huyen.pdf

Phu_luc_TTHC_cap_xa.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyet_dinh_Phe_duyet_TTHC.pdf

Phu_luc_cap_tinh.pdf

Phu_luc_cap_huyen.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình

Quyet_dinh_Phe_duyet_TTHC.pdf

Quy_trinh_noi_bo_cua_So_Khoa_hoc_va_Cong_nghe.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyet_dinh_Phe_duyet_quy_trinh_noi_bo_.pdf

Danh_muc_quy_trinh_noi_bo_cap_xa.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyet_dinh_phe_duyet_quy_trinh_noi_bo.pdf

Danh_sach_quy_trinh_noi_bo_SCT.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng UBND tỉnh, UBND cấp huyên, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyet_dinh_cong_bo_quy_trinh_noi_bo.pdf

Danh_muc_quy_trinh_no_bo_VP_UBND_tinh.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyet_dinh_phe_duyet_quy_trinh_noi_bo_ngay_03062021.pdf

Phu_luc_quy_trinh_noi_bo_cua_So_Nong_nghiep_va_Phat_trien_nong_thon_ngay_030.pdf

Phu_luc_quy_trinh_noi_bo_cap_huyen_ngay_03062021.pdf

Phu_luc_quy_trinh_noi bo_cap_xa_ngay_03062021.pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyet_dinh_Phe_duyet_quy_trinh_noi_bo.pdf

Phụ lục I cấp tỉnh .pdf

Phụ lục II cấp huyện.pdf

Phụ lục III cấp xã .pdf

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyet_dinh_Phe_duyet_quy_trinh_noi_bo_ngay_09062021.pdf

Danh_muc_quy_trinh_giai_quyet_TTHC_cap_tinh_ngay_09062021.pdf

Quy_trinh_giai_quyet_TTHC_cap_huyen_ngay_09062021.docx

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình

Quyet_dinh_quy_trinh_noi_bo.pdf

Danh_muc_quy_trinh_noi_bo.pdf

 Năm 2020

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Tải về

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Tải về

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải về

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình

Tải về

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Ninh Bình

Tải về

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải về

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình

Tải về

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Tải về

Năm 2019

 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

Tải về

 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình

Tải về

 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Ninh Bình

Tải về

 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Ninh Bình

Tải về

 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình

Tải về

 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Tải về

 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

Tải về

  Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

Tải về

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình

Tải về

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính  tỉnh Ninh Bình

Tải về

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

Tải về

 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Tải về