Công bố Danh mục TTHC

Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính

Tải về

Năm 2023

Công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 210.pdf

phuluc 1

phuluc 2

Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 188.pdf

Phuluc 1

Phucluc 2

Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 151.pdf

phuluc.pdf

Quyết định số 554/QĐ-BNN-TY

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyet dinh 127.pdf

Phuluc.pdf

Quyết định số 371/QĐ-BNN-QLCL

Quyết định số 374/QĐ-BNN-TCLN

Quyết định số 375/QĐ-BNN-TCLN

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh Xuất bản, In và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 122.pdf

Danh muc.pdf

Quyết định số 2511/QĐ-BTTTT

Quyết định số 2291/QĐ-BTTTT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 93.pdf

phuluc.pdf

Quyết định số 2228/QĐ-BTP

Phụ lục 1 QĐ 2228 ngày 14.11.2022.doc

Phụ lục 2 QĐ 2228.docx

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 82.pdf

phuluc.doc

Quyết định số 174/QĐ-BNN-BVTV

phuluc 174

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 56.pdf

phuluc.docx

Quyết định số 2546/QĐ-BTP

Phuluc 2546

Năm 2022

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 1034.pdf

phuluc.pdf

Quyết định số 155/QĐ-BGTVT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 1008.pdf

phuluc.pdf

Quyết định số 3147/QĐ-BYT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 986.pdf

phuluc.pdf

Quyết định số 2289//QĐ-BVHTTDL

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 970.pdf

phuluc.pdf

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường và lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình.

 Quyetdinh 955.pdf

 phulucbaibo.pdf

 Quyết định số 2787/QĐ-BTNMT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y, Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 883.pdf

phuluc.pdf

Nội dung cụ thể

Quyết định số 3573/QĐ-BNN-BVTV

Phuluc

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 752.pdf

Phuluc 1.pdf

Phuluc 2.pdf

Quyết định số 1014/QĐ-BKHĐT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 751.pdf

Phuluc.pdf

Quyết định số 1310/QĐ-BKHCN

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình.

Quyetdinh 720.pdf

phuluc 1.pdf

phuluc 2.pdf

Quyết định số 1330/QĐ-BKHĐT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình.

Quyetdinh 710.pdf

phuluc.pdf

Quyết định số 2732/QĐ-BNN-CN

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lữ hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 669.pdf

phuluc.pdf

Quyết định số 757/QĐ-BVHTTDL

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 652.pdf

phuluc.pdf

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 651.pdf

phuluc.pdf

Quyết định số 1401/QĐ-BTP

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 609.pdf

phuluc.pdf

Quyết định số 546/QĐ-BKHCN

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 539.pdf

phuluc.pdf

Quyết định số 445/QĐ-BLĐTBXH

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 484.pdf

Phuluc.pdf

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung lĩnh vực lữ hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 425.pdf

Phuluc.pdf

Quyết định số 757/QĐ-BVHTTDL

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 416.pdf

Phuluc.pdf

Quyết định số 1303/QĐ-BNN-TCLN.pdf

Phuluc 1303.pdf

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 390.pdf

Phuluc 1.pdf

Phuluc 2.pdf

Quyết định số 941/QĐ-BGDĐT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 382.pdf

Phuluc 382.pdf

Quyết định số 257/QĐ-BLĐTBXH

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 334.pdf

Phuluc 334.pdf

Quyết định số 94/QĐ-BXD

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 327.pdf

Phuluc 327.pdf

Quyết định số 108/QĐ-LĐTBXH

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực môi trường, lĩnh vực đo đạc bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh245.pdf

Phuluc 245.pdf

Quyết định số 87/QĐ-BTNMT

PL 1_QD87.pdf

PL2_QD87.pdf

Quyết định số 88/QĐ-BTNMT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh233.pdf

Phuluc 233.pdf

Quyết định số 676QĐ-BNN-TCTS

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh226.pdf

Phuluc 226.pdf

Quyết định số 155/QĐ-BGTVT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 195_Danhmuc.pdf

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 188.pdf

Danhmuc.pdf

58/QĐ-BLĐTBXH

DM kem theo QD 58.pdf

ND kem theo QD 58.pdf

Mau don to khai kem theo QD 58.pdf

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Thủy sản, Thủy lợi, Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 139.pdf

Danhmuc.pdf

Quyetdinh 4357a/QĐ-BNN-TCLN

Quyetdinh 67/QĐ-BNN-TCTL

PL- kèm QĐ bãi bỏ TTHC.pdf

Quyetdinh 159/QĐ-BNN-TCTS

Quyetdinh 362/QĐ-BNN-TCLN

Phụ lục QĐ362.20.1.2022.pdf

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 57.pdf

Danhmuc.pdf

914.QD-UBDT

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 32.pdf

Danhmuc.pdf

NoidungTTHC.pdf

1643QD_BKHDT.signed.pdf

Phu_luc_1.doc

Phu_luc_2.docx

Năm 2021

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, tỉnh Ninh Bình

Quyetdinh 1035.pdf

Danhmuc.pdf

1396/QĐ-LĐTBXH

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyet_dinh 941.pdf

Danhmuc.pdf

1330_QĐ_LĐTBXH_29.11.2021.pdf

Noi dung_1330_QĐ_LĐTBXH.pdf

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

 Quyet_dinh 874.pdf

Phu luc.pdf

Noidung_TTHC.pdf

QD 1550_BKHDT.pdf

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình

Quyet_dinh 812.pdf

Danhmuc.pdf

QĐ so 1039 ngay 13.9.2021 ve viec cong bo TTHC sưa doi, bo sung trong linh vuc nha o tai ND 49.2021.doc

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyet_dinh 782.pdf

Danhmuc.pdf

1065/QĐ-BNV.pdf

TTHC ve linh vuc quan ly cong chuc.pdf

1066/QĐ-BNV.pdf

Sua TTHC ve Vien chuc (ND115) (4).pdf

QĐ 318-2018 CB TĐKT.pdf

Quyết định số 909_QĐ-BNV

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Ninh Bình

Quyet_dinh 745.pdf

Quyet_dinh 424/QĐ-TTCP

Danhmuc

Danh_muc.pdf

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyet_dinh 739.pdf

Quyet dinh 1686/QĐ-BTNMT

Danh_muc.pdf

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình

Quyet_dinh 662.pdf

Quyet_dinh 2222/QĐ-BVHTTDL

Danh_muc_TTHC.pdf

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình

 Quyet_dinh 657.pdf

Danh_ muc.pdf

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lich tỉnh Ninh Bình

Quyet_dinh 656.pdf

Danh_muc.pdf

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

Quyet_dinh_cong_bo_.pdf

Danh_muc_TTHC.pdf

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình

Quyet_dinh_cong_bo.pdf

Danh_muc_TTHC_ngay_16062021.pdf

phu_luc_2_noi_dung_chi_tiet_tthc_linh_vuc_dau_tu.docx

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình

Quyet_dinh.pdf

Danh_muc.pdf

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ, thi và tuyển sinh, giáo dục đại học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình        

Quyet_dinh.pdf

Danh_muc_SGDDT.pdf

Công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

 Quyet_định.pdf

 Phu_luc_I_.pdf 

 Phu_luc_II_.pdf

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình

Quyet_dinh.pdf

Danh_muc_TTHC.pdf

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyet_dinh.pdf

Danh_muc_cong_bo_TTHC_.pdf

Danh_muc_bi_bai_bo_TTHC_.pdf

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình

Quyet_dinh.pdf

Danh_muc_TTHC.pdf

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình

Quyet_dinh.pdf

Danh_muc_TTHC.pdf

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý xây công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

 Quyet_dinh.pdf

Danh_muc_TTHC.pdf

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Ninh Bình

 Quyet_dinh.pdf

Danh_muc_TTHC.pdf

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

Quyet_dinh.pdf

Danh_muc_TTHC.pdf

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

 Quyet_dinh.pdf

Danh_muc_TTHC.pdf

Công bố Danh mục thủ tục hành mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

 Quyet_dinh.pdf

Danh_muc_TTHC.pdf

Công bố Danh mục thủ tục hành mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình

 Quyet_dinh.pdf

Danh_muc_TTHC.pdf

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

 Quyet_dinh.pdf

Danh_muc_TTHC.pdf

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

 Quyet_dinh.pdf

Danh_muc_TTHC.pdf

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành, báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình

 Quyet_dinh.pdf

Danh_muc_TTHC.pdf

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình

 Quyet_dinh.pdf

Danh_muc_TTHC.pdf