2155754
Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

    


 

Chủ tịch 
 
Đinh Văn Điến

 

 

    
 Phó Chủ tịch
Phó Chủ tịch

 Phó Chủ tịch


Đinh Chung Phụng
Lê Văn Dung

 
Nguyễn Ngọc Thạch


 

         

 

  
 Giám đốc Công an tỉnh Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Giám đốc Sở Tài chínhGiám đốc Sở Nội vụ 
Đinh Hoàng DũngNguyễn Ngọc Thạch  Vũ Công Hoan Phạm Đức VượngNgô Văn Nguyên