1185439
Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

    


  

Chủ tịch 
 
Đinh Văn Điến

 

 

  
 Phó Chủ tịch
Phó Chủ tịch  Phó Chủ tịch
Phó Chủ tịch
Đinh Quốc Trị Trần Hữu Bình

 Đinh Chung Phụng

Lê Văn Dung

 

         

 

  
 Giám đốc Công an tỉnh  Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Giám đốc Sở Tài chínhGiám đốc Sở Nội vụ 
Đinh Hoàng Dũng  Vũ Công Hoan Phạm Đức VượngNgô Văn Nguyên