NGHỊ QUYẾT

 CÁC NGHỊ QUYẾT

Năm 2012:

1. Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND ngày 17/4/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh BìnhVề việc ban hành Quy định chính sách ưu đãi về sử dụng đất đối với hoạt động xã hội hoá trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2012-2016

2. Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 17/4/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND ngày 15/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định tổ chức và mức phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

3. Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 17/4/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình Về việc quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tỉnh Ninh Bình đến năm 2015

4.Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 17/4/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình Về việc ban hành Quy định chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và người phục vụ huấn luyện viên, vận động viênthể thao của tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2012-2015

5.Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 17/4/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình Về việc thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020

6.Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 17/4/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình Về việc thông qua Đề án Kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường giai đoạn 2012-2015 tỉnh Ninh Bình

7.Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 17/4/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình Về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Tam Điệp là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Ninh Bình

8.Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 17/4/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình Về việc thông qua Đề án về tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Ninh Bình đến năm 2015

Năm 2011:

1. Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định danh mục về mức thu và quản lý, sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Tài liệu đính kèm

 2.Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND ngày 12/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Ninh Bình đến năm 2020

 3. Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND ngày 12/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 26/7/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 tỉnh Ninh Bình  (Tài liệu đính kèm)

 4. Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày14/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016

 5. Nghị quyết số 17/NQ-HĐNDngày15/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012

 6. Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND ngày15/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh

 7. Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày15/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về chương trình giám sát năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh

 8. Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày15/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc phê chuẩn quyết toán nhà nước năm 2010

 9. Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày15/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc quyết định dự toán, phân bổ ngân sách nhà nước năm 2012

 10. Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày15/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định  danh mục về mức thu và quản lý, sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.         Danh mục kèm theo

 11. Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày15/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về  việc phê duyệt Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

 12. Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND ngày15/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Ninh Bình. Phụ lục kèm theo

 13. Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày15/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc quyết định tổng biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính năm 2012

 14. Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày15/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc Quy định chế độ thù lao hằng tháng đối với những người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

 15. Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày15/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc Quy định chính sách khuyến khích tài năng và thu hút người có trình độ cao về công tác tại tỉnh Ninh Bình.

 16. Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày15/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ đối với cán bộ chuyên môn luân phiên khám, chữa bệnh theo Quyết định 1816/QĐ-BYT ngày 26/5/2008 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án "cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ Bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh" trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

 17. Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND ngày15/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc sửa đổi Điểm a Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 36/2010/NQ-HĐND ngày 24/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình quy định mức học phí, học nghề, học phí học các môn tự chọn đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông từ năm 2010-2011 đến năm học 2014-2015 của tỉnh Ninh Bình.

 18. Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND ngày15/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND ngày 08/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Đề án giảng dạy ngoại ngữ cho học sinh phổ thông; đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2008-2015.

 19. Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày15/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức học phí đối với giáo dục hệ Trung cấp,  Cao đẳng, Đại học thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý từ học kỳ II năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015.

 

Năm 2010:

 1. Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND ngày  24/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí; chế độ chi tổ chức hội nghị trong nước; chế độ chi tiếp khách trong nước; chế độ chi đón tiếp khác nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam đối với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Ninh Bình.

 2. Nghị quyết số 27/2010/NQ-HĐND ngày  24/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình.

 3. Nghị quyết số 36/2010/NQ-HĐND ngày  24/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức học phí, học nghề, học phí học các môn tự chọn đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 của tỉnh Ninh Bình.

  4. Nghị quyết số 34/2010/NQ-HĐND ngày  24/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc bổ sung số lượng, chức danh, mức phụ cấp những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã để bố trí thêm một Phó Trưởng Công an xã, thị trấn và Công an viên làm nhiệm vụ thường trực tại Trụ sở hoặc nơi làm việc của Công an xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

  5. Nghị quyết số 26/2010/NQ-HĐND ngày  24/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định Danh mục về mức thu và chế độ thu, nộp các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

  6. Nghị quyết số 29/2010/NQ-HĐND ngày  24/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc phê duyệt Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

 

Năm 2009:

 1. Nghị Quyết số 15 - NQ/TU ngày ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 2. Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND ngày 17/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010

 3. Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND ngày 17/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2008

 4. Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND ngày 17/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc quyết định dự toán, phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2010

 5. Nghị quyết số 19/2009/NQ-HĐND ngày 17/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc phê duyệt các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. (Tài liệu đính kèm)

 6. Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND ngày 17/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc ban hành chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách xã, phường, thị trấn không đủ điều kiện tái cử cấp uỷ nhiệm kỳ 2010-2015.

  7. Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND ngày 17/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc phê duyệt Đề án phổ biến giáo dục pháp luật từ năm 2010-2015.

 8. Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND ngày 17/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

 9. Nghị quyết số 25/2009/NQ-HĐND ngày 17/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND ngày 12/12/2006 của HĐND tỉnh về mức phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản

 

 

 

Năm 2008:

1. Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND ngày 08 tháng 07 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2008-2009. 

2. Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND ngày 08 tháng 07 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành các khoản thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

3. Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND ngày 08 htáng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án giảng dạy ngoại ngữ cho học sinh phổ thông; đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2008 - 2010.

3. Nghị quyết số 26/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Tài liệu đính kèm

4. Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào Khu dịch vụ khách sạn trung tâm thành phố Ninh Bình

5. Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách thu hút đầu tư và khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh hàng xuất khảu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2010.

6. Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp đến năm 2010.

7. Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện mục tiêu sản xuất 10 triệu tấn xi măng và 30 vạn tán thép/năm đến năm 2010.

8. Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tưu xây dựng trụ sở làm việc của các xã, phường, thị trấn đến năm 2010

9. Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 23/01/2003 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc lập quỹ khuyến khích xuất khảu trên địa bàn tỉnh

10. Nghị quyết số 22/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên; sức khoẻ yếu, năn lực công tác yếu; chưa đạt tiêu chuẩn về chuyên môn được nghỉ việc.

 11. Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày  12/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc quy định công chức Tư pháp- Hộ tịch thôi kiêm Phó trưởng Công an xã, thị trấn và bố trí chức danh Phó trưởng Công an xã, thị trấn là cán bộ không chuyên trách cấp xã.

 12. Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND ngày  12/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc phê duyệt kế hoạch thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2010.

 13. Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày  12/12/2008của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 23/01/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc lập quỹ khuyến khích xuất khẩu trên địa bàn tỉnh.

14. Nghị quyết số 22/2008/NQ-HĐND ngày  12/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc ban hành chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên; sức khoẻ yếu, năng lực công tác yếu; chưa đạt chuẩn về chuyên môn được nghỉ việc.

15. Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND ngày  12/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình.


 

Năm 2007:

1. Nghị quyết số 36/2007/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án về công tác giảm nghèo đến năm 2010 (Dành cho các xã nghèo, cụm xã nghèo trọng điểm)

2. Nghị quyết số 37/2007/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ quy định của HĐND tỉnh về thu tiền học phí, tiên xây dựng đối với trường dân lập.

3. Nghị quyết số 28/2007/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về nhiệm vụ năm 2008

 Năm 2006:

 1. Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển trồng, chế biến cói; thêu ren và chế tác đá mỹ nghệ giai đoạn 2006-2010.

 2. Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND ngày  19/1/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Ninh Bình

 3. Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND ngày  19/1/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc quyết định dự toán, phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2006

 4. Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND ngày  19/1/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc quyết định tổng biên chế sự nghiệp Và thông qua kế hoạch tổng biên chế hành chính năm 2006

 5. Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND ngày  19/1/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc  xây dựng mạng lưới Thú y xã, phường, thị trấn

 6. Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND ngày  19/1/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về nhiệm vụ năm 2006

 7. Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND ngày  11/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2004-2009

 8. Nghị quyết số 16/2006/NQ-HĐND ngày  11/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc xác nhận kết quả bầu kiện toàn Trưởng ban, bổ sung Phó Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2004-2009

 9. Nghị quyết số 17/2006/NQ-HĐND ngày  11/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc xác nhận kết quả bầu kiện toàn Trưởng ban, bổ sung Phó Trưởng Ban Văn hoá - xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2004-2009

 10. Nghị quyết số 18/2006/NQ-HĐND ngày  11/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc xác nhận kết quả bầu kiện toàn Trưởng ban, bổ sung Phó Trưởng Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2004-2009

 11. Nghị quyết số 19/2006/NQ-HĐND ngày  11/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2004-2009

 12. Nghị quyết số 20/2006/NQ-HĐND ngày  11/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, khoá XII, nhiệm kỳ 2004-2009

 13. Nghị quyết số 21/2006/NQ-HĐND ngày  11/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân tỉnh Ninh Bình, khóa XII, nhiệm kỳ 2004-2009

  14. Nghị quyết số 22/2006/NQ-HĐND ngày  11/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc miễn nhiệm Thư ký kỳ họp Hội  đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2004-2009

 15. Nghị quyết số 23/2006/NQ-HĐND ngày  11/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc xác nhận kết quả bầu kiện toàn Thư ký kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2004-2009

  16. Nghị quyết số 24/2006/NQ-HĐND ngày  12/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

 17. Nghị quyết số 25/2006/NQ-HĐND ngày  12/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản thu phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

 18. Nghị quyết số 26/2006/NQ-HĐND ngày  12/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa các cấp ngân sách trong khoản thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

 19. Nghị quyết số 27/2006/NQ-HĐND ngày  12/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về ưu đãi khuyến khích đầu tư vào các khu công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

 20. Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND ngày  12/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất vụ đông đến năm 2010

 21. Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND ngày  12/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của tỉnh Ninh Bình

  22. Nghị quyết số 30/2006/NQ-HĐND ngày  12/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc đề nghị thành lập thành phố Ninh Bình trực thuộc tỉnh Ninh Bình

 23. Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND ngày  17/01/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2004-2009

 24. Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND ngày  19/01/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh