BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ NĂM 2012

Báo cáo số 186/BC-UBND

BC Tổng kết, đánh giá Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình kết hợp Diễn đàn xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2012 Đọc tiếp »

Báo cáo số 168/BC-UBND

BC Kết quả thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" Đọc tiếp »

Báo cáo số 165/BC-UBND

BC Sắp xếp, đổi mới và phát triển nông lâm trường quốc doanh thuộc tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2003-2012 Đọc tiếp »

Báo cáo số 151/BC-UBND

BC Tình hình thực hiện Luật Doanh nghiệp. Đọc tiếp »

Báo cáo số 130/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2012 Đọc tiếp »

Báo cáo số 128/BC-UBND

BC tổng kết 25 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Đọc tiếp »

Báo cáo số 108/BC-UBND

Báo cáo kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2013 và giai đoạn 2013-2015 Đọc tiếp »

Báo cáo số 106/BC-UBND

Báo cáo kết hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, đầu tư nguồn NSNN 2013-2015 và năm 2013, kế hoạch vốn TPCP năm 2013 tỉnh Ninh Bình Đọc tiếp »

Báo cáo số 22/BC-UBND

BC kết quả thống kê đất đai năm 2011 tỉnh Ninh Bình. Đọc tiếp »

Báo cáo số 19/BC-UBND

BC Tình hình đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2006-2011. Đọc tiếp »

Báo cáo số 10/BC-UBND

Báo cáo kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Ninh Bình năm 2011. Đọc tiếp »

Báo cáo số 146/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng chống bão số 8 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Đọc tiếp »

Báo cáo số 142/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 9 tháng năm 2012, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2012. Đọc tiếp »

Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống ma túy năm 2012.

Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống ma túy năm 2012. Đọc tiếp »

Báo cáo Tình hình thực hiện các hoạt động đối ngoại năm 2012 và dự kiến công tác đối ngoại năm 2013

Báo cáo Tình hình thực hiện các hoạt động đối ngoại năm 2012 và dự kiến công tác đối ngoại năm 2013. Đọc tiếp »

Báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thực hiện văn bản số 645/UBKHCNMT13 ngày 26/02/2013 của Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội về giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường của một số cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp, UBND tỉnh Ninh Bình báo cáo như sau: Đọc tiếp »

Báo cáo Tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 28/12/2012 về việc đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013, yêu cầu các các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể, thiết thực, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bình ổn thị trường, phục vụ nhân dân đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và... Đọc tiếp »

Số: 186/BC-UBND ngày 28/12/2012

Báo cáo Tổng kết, đánh giá Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình kết hợp Diễn đàn xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2012. Đọc tiếp »

Báo cáo tổng kết 25 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thực hiện văn bản số 5081/BKHĐT-ĐTNN ngày 16/7/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổng kết 25 năm (1987 - 2012) thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại địa phương, UBND tỉnh Ninh Bình báo cáo tình hình cụ thể như sau: Đọc tiếp »

Số 84/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2012

Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khoá  X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Đọc tiếp »