Ðánh giá cổng thông tin
a. Rất tốt
b. Tốt
c. Bình thường
d. Kém
2087293
Thông tin Tỷ giá
 


  Các phòng, đơn vị của UBND huyện

 

  Phòng Trưởng Phòng Số điện thoại
1. Phòng Nội vụ
  
2. Phòng Tư Pháp
  
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch
  
4. Phòng Tài nguyên và Môi trường
  
5. Phòng Lao động - Thương binh và xã hội


6. Phòng Văn hoá và Thông tin


7. Phòng Giáo dục và Đào tạo


8. Phòng Y tế


9. Phòng Thanh tra huyện


10. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


11. Phòng Công thương


12. Văn phòng HĐND và UBND huyện