BỘ MÁY LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ NINH BÌNH

 

STT
 Họ và tên
Chức vụ 
Điện thoại
Email
1
Đinh Văn Thứ
Chủ tịch UBND
 
thudv.tpnb@ninhbinh.gov
2
Dương Đức Khanh
Phó Chủ tịch TT UBND
 
khanhdd.tpnb@ninhbinh.gov.vn
3
Đinh Thị Mỹ Hạnh
Phó Chủ tịch UBND
 
hanhdtm.tpnb@ninhbinh.gov.vn
4

Phó Chủ tịch UBND