THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ XÂY DỰNG
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ninh bình


BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh Ninh Bình

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:         /QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày       tháng     năm 2014

  

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết

của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH   

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng và Giám đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

        Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Cục KSTTHC, VP Chính phủ;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, VP4, VP7

CHỦ TỊCH

  

 (Đã ký)

 

 Bùi Văn Thắng