THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ XÂY DỰNG
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ninh bình


BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh Ninh Bình

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:     391    /QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày       tháng     năm 2011

  

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền
giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình


 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

 

          Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

          Căn cứ Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng;

          Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình (có danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Cục KSTTHC, VP Chính phủ;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, VP8.

CHỦ TỊCH

  

 (Đã ký)

 

 Bùi Văn Thắng