TIN HOẠT ĐỘNG

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2010

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:         /BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

                

 Ninh Bình, ngày       tháng  9  năm 2010

 

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2010

  I. Kết quả công tác cải cách hành chính

1. Công tác chỉ đạo điều hành :

Công tác chỉ đạo, điều hành tập trung vào việc tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010, đề ra Chương trình cải cách hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2020, gồm có 05 mục tiêu cụ thể, 61 kết quả, sản phẩm với mục tiêu chung là “Xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương”. Tập trung chỉ đạo rà soát bộ thủ tục hành chính áp dụng cho cấp xã, cấp huyện và sở, ngành, đồng thời triển khai thực thi, cập nhật, sửa đổi, bổ sung, thay thế bộ thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách cải cách hành chính của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức xem xét, giải quyết các kiến nghị của cử tri về việc loại bỏ các quy định về thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực như: hộ tịch, xuất nhập cảnh, hợp đồng sử dụng điện....Tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại một số đơn vị cấp xã trên địa bàn, điển hình là huyện Yên Khánh đã thành lập 03 đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 06 đơn vị cấp xã trên địa bàn.

 2. Tình hình rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và đơn giản hoá thủ tục hành chính

Trong quý, Sở Tư pháp đã tiến hành kiểm tra, rà soát 105 văn bản do UBND huyện Nho Quan ban hành từ 01/01/2008 đến 30/4/2010, trong đó có 17/105 văn bản là văn bản quy phạm pháp luật. Kết quả, 17/17 văn bản quy phạm pháp luật sai về thể thức, kỹ thuật trình bày, 06/17 văn bản quy phạm pháp luật có nội dung không phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.

Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện rà soát bộ thủ tục hành chính đã công bố, triển khai giai đoạn thực thi và tiếp tục cập nhật, sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính ở 03 cấp; tổng hợp báo cáo Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả, có 480 thủ tục hành chính đã được hiệu chỉnh với 411 thủ tục cấp tỉnh, 23 thủ tục cấp huyện, 46 thủ tục cấp xã, tập trung vào một số lĩnh vực như: nông nghiệp và phát triển nông thôn, lao động, thương binh và xã hội, giao thông, vận tải, khoa học và công nghệ, tư pháp, xây dựng...

3. Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

Cơ chế một cửa được duy trì hoạt động tại 100% đơn vị cấp xã, đơn vị cấp huyện, và cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 01 cơ quan đặc thù cấp tỉnh (Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh), 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh (Ban Quản lý Dự án cải cách hành chính tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh), 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), 05 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn (Kho bạc, Cục Thuế, Công an, Chi cục Hải quan, Bảo hiểm xã hội tỉnh); 06/08 đơn vị cấp huyện (thành phố Ninh Bình, thị xã Tam Điệp, các huyện: Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Mô, Gia Viễn) đã triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình một cửa liên thông hiện đại. Cùng với cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tiếp tục được triển khai thực hiện trong các lĩnh vực: hộ tịch; thành lập doanh nghiệp; lao động, người có công và xã hội...

Với mục tiêu tăng cường giám sát của nhân dân đối với công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, từ ngày 01/4/2010 đến ngày 30/6/2010, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND thành phố Ninh Bình, UBND phường Đông Thành thành phố Ninh Bình tổ chức thí điểm lấy ý kiến của tổ chức và công dân đối với bộ phận một cửa, một cửa liên thông; đã có báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ). Theo báo cáo của các cơ quan, địa phương làm thí điểm, phần lớn tổ chức, công dân được hỏi ý kiến đánh giá hài lòng với hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông, cụ thể: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có 56% ý kiến đánh giá rất hài lòng, 41% ý kiến đánh giá đánh giá hài lòng, 03% ý kiến đánh giá chưa hài lòng; Sở Kế hoạch và Đầu tư, 48% ý kiến đánh giá rất hài lòng, 52% ý kiến đánh giá hài lòng; UBND thành phố Ninh Bình, 46% ý kiến đánh giá rất hài lòng, 54% ý kiến đánh giá hài lòng; UBND phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, 25% ý kiến đánh giá rất hài lòng, 54% ý kiến đánh giá hài lòng, 21% ý kiến đánh giá chưa hài lòng. Kết quả thí điểm lấy ý kiến là một kênh thông tin quan trọng, qua đó cơ quan, đơn vị đánh giá đúng thực trạng hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông, đồng thời là cơ sở đề ra các biện pháp khắc phục những tồn tại để nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông ở địa phương trong thời gian tới (có biểu thống kê kèm theo).

  4. Tình hình sắp xếp, tổ chức cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện

Thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính Phủ, tổ chức, bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc  UBND cấp tỉnh, cấp huyện được sắp xếp theo đúng quy định với 17 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh,  12 cơ quan cơ quan chuyên môn cấp huyện.

Cùng với việc rà soát ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức các cơ quan chuyên môn tiếp tục được kiện toàn theo đúng quy định của Chính phủ và hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương, đảm bảo hoạt động ổn định, thống nhất, thông suốt trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực từ trung ương đến cơ sở. Trong quý, UBND tỉnh đã có quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 15/7/2010 tách phòng Dạy nghề - Việc làm thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành 02 phòng (phòng Dạy nghề, phòng Việc làm), Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 04/8/2010 thành lập phòng Nghiệp vụ, phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh.

5. Tình hình thực hiện các văn bản về cải cách tài chính công Đến nay, đã có 112/148 cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, đạt tỷ lệ 75,7% số cơ quan hành chính triển khai thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước; 402/435 đơn vị sự nghiệp công lập, đạt tỷ lệ 92,4% số đơn vị sự nghiệp triển khai thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 24/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập (có biểu thống kê kèm theo).

 6. Về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Quý III năm 2010 đã tuyển dụng 230 công chức, viên chức (226 viên chức, 04 công chức); nâng ngạch, chuyển loại cho cho 26 công chức, viên chức; mở 31 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 2.192 cán bộ, công chức, viên chức ở các cấp, các ngành và địa phương; cử 11 viên chức đi học bác sỹ, dược sỹ đại học; 08 công chức, viên chức đi học sau đại học tại các trường đại học trong nước và ngoài nước.

   7. Hiện đại hoá nền hành chính

   UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước. Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai tập huấn và cài đặt phần mềm quả lý văn bản và điều hành công việc (eOffice) trên Server cho 11 sở, ngành và UBND cấp huyện. Các cơ quan, đơn vị tăng cường sử dụng mạng cục bộ (LAN), kết nối Internet; cán bộ, công chức, viên chức dùng thư điện tử để trao đổi, xử lý công việc. Ngoài ra, một số sở, ngành còn xây dựng website độc lập và thư điện tử để trao đổi và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp có thể liên hệ trực tuyến như: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp.   

  8. Tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008

  Đến nay, toàn tỉnh có 12/36 cơ quan hành chính đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động quản lý (06 cơ quan đã được cấp giấy chứng nhận gồm: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Ninh Bình; 06 cơ quan đang triển khai áp dụng gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh, Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng, UBND thị xã Tam Điệp).  

 9. Tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X.

Trong quý, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính được giao tại Chương trình số 06/CTr-UBND ngày 19/3/2008 về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành TW khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

 II. Đánh giá chung  

Quý III năm 2010, cải cách hành chính ở Ninh Bình đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như: đơn giản hoá thủ tục hành chính theo quy định tại Đề án 30, giải quyết kiến nghị của cử tri về quy trình, thủ tục thực hiện thủ tục hành. Việc kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật được triển đạt được nhiều kết quả tốt. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được nâng dần chất lượng hoạt động tại 03 cấp chính quyền, nhận được nhiều sự đồng tình, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính liên quan. Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính được đẩy mạnh, kiểm tra, giám sát cải cách hành chính được quan tâm triển khai. Tổ chức tốt việc tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010, xây dựng Chương trình cải cách hành chính của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo (2011-2020).

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính còn một số tồn tại như: Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc tại các cơ quan, đơn vị tuy đã được quan tâm nhưng còn hạn chế; diện tích, trang thiết bị làm việc của bộ phận một cửa, một cửa liên thông, nhất là ở cấp xã chưa đáp ứng được yêu cầu; một số đơn vị chấp hành chư­a nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, nội dung báo cáo còn sơ sài gây khó khăn cho công tác theo dõi, nắm tình hình, tổng hợp tham mưu của cơ quan quản lý....

Nguyên nhân của những tồn tại trên là do lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác cải cách hành chính, chưa thấy được tầm quan trọng của cải cách hành chính, thiếu sự kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện; kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ; kinh phí đầu t­­­ư cho nhiệm vụ cải cách hành chính ở một số đơn vị còn hạn chế.

UBND tỉnh Ninh Bình trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Bộ Nội vụ;

- Vụ CCHC - Bộ Nội vụ;                             

- Thường trực Tỉnh uỷ,

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố;

  - Lưu: VT, VP7.   

      NV.04CCHC        

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


 

 

 

Trần Hữu Bình