THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

CỬ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐI HỌC ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC
 

1. Thủ tục cử công chức, viên chức đi ôn và dự tuyển Đại học, Sau đại học:

a. Hồ sơ gồm:

- Đơn xin dự tuyển có đồng ý và xác nhận của thủ tr­ưởng đơn vị (trong đơn có nêu rõ: hai năm liên tục hoàn thành nhiệm vụ đư­ợc giao, chuyên ngành đăng ký ôn và dự tuyển, cơ sở đào tạo);

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng công chức;

- Bản sao Thông báo tuyển sinh của cơ sở đào tạo;

- Bản sao có chứng thực các loại văn bằng, chứng chỉ hoặc theo yêu cầu về trình độ phổ thông, trình độ chuyên môn quy định trong Thông báo tuyển sinh; tr­ường hợp thông báo tuyển sinh không yêu cầu về trình độ phổ thông, trình độ chuyên môn thì nộp bản sao văn bằng chuyên môn cao nhất;

- Bản sao quyết định tuyển dụng. Đối với đối tư­ợng mới đ­ược tuyển dụng trong thời gian 03 năm tính đến thời điểm đăng ký dự tuyển, ngoài bản sao quyết định tuyển dụng còn phải nộp bản sao quyết định công nhận hết tập sự hoặc quyết định bổ nhiệm ngạch vào ngạch công chức, viên chức.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

c. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

1.2.  Thủ tục cử cán bộ, công chức đi học Đại học, Sau đại học:

a. Hồ sơ gồm:

-. Đơn xin đi học (theo mẫu);

- Bản sao (chứng thực) Thông báo trúng tuyển hoặc quyết định triệu tập đối t­ượng đi học của cơ sở đào tạo;

- Bản sao Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc nhất trí cử đối tượng đi dự tuyển;

- Bản sao quy hoạch vào các chức vụ từ Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên (nếu có).

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

c. Thời hạn giải quyết: Quyết định cử đi đào tạo đại học: 5 ngày; Quyết định cử đi đào tạo sau đại học: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở GD&ĐT sẽ chuyển hồ sơ sang Sở Nội vụ để Sở Nội vụ xem xét, ra quyết định .