THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ CÔNG THƯƠNG
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ninh bình


BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh Ninh Bình