THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ NỘI VỤ

 

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẶNG BẰNG KHEN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân đủ điều kiện lập hồ sơ, nộp cho cơ quan đề nghị khen thưởng.

Bước 2: Cơ quan đề nghị khen thưởng tổ chức họp, xét đề nghị khen thưởng của cấp trình khen, lập biên bản cuộc họp, kèm theo tờ trình, gửi hồ sơ đề nghị tới Ban Thi đua khen thưởng, Sở Nội vụ (địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).

Bước 3: Ban Thi đua, khen thưởng thuộc Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Bước 4: Trả kết quả cho cơ quan đề nghị khen thưởng tại Ban Thi đua khen thưởng -  Sở Nội vụ

b. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại cơ quan Sở Nội vụ.

- Thông qua hệ thống bưu chính.

c. Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình của thủ trưởng các sở, ban, ngành ở tỉnh và tương đương; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc Doanh nghiệp.

- Báo cáo thành tích của cá nhân có xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp.

- Biên bản bình xét thi đua và kết quả bỏ phiếu suy tôn của Hội đồng TĐKT cấp sở, ban, ngành và tương đương; Hội đồng TĐKT các huyện, thị xã, thành phố; Hội đồng TĐKT của Doanh nghiệp.

- Bản photo Giấy chứng nhận đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” của cơ quan có thẩm quyền xét tặng cấp cho cá nhân trong 02 năm liền kề..

d. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

e. Thời hạn giải quyết:

1. Ban Thi đua khen thưởng tỉnh trong thời hạn 5 ngày làm việc (1 tuần), kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng sở, ban, ngành, doanh nghiệp, phải trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng đối với các đối tượng đủ điều kiện theo quy định.

2. Văn phòng UBND tỉnh trong thời hạn 5 ngày làm việc (1 tuần), kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng của Sở Nội vụ, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

f. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

g. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan được uỷ quyền quyết định: không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh.

h. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính, tiền thưởng, hiện vật

i. Phí và lệ phí: Không

k. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua Toàn quốc, Chiến sỹ thi đua và Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị;

- Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề (cho tập thể, cá nhân).

l. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Tặng cho cá nhân đoạt giải trong các kỳ thi, Hội thi, Hội diễn quốc tế; giải nhất, nhì, ba cấp quốc gia; giải nhất, nhì khu vực trong nước và giải nhất chuyên ngành cấp tỉnh trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể thao, tin học, khoa học kỹ thuật, giáo dục.

2. Tặng cho Cá nhân ngoài tỉnh, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh hoặc có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhân đạo, từ thiện trên địa bàn tỉnh (khen đối ngoại).

3. Tặng cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị định của Chính phủ; các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các đợt thi đua theo chuyên đề, các nhiệm vụ đột xuất của tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh phát động (khen theo chuyên đề).  

Trong một năm, ngoài khen thưởng thường xuyên thì cá nhân chỉ được tặng một Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (khen chuyên đề, khen tổng kết công tác), không bao gồm khen thưởng đột xuất.

4. Tặng thưởng hàng năm cho các cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau (khen thường xuyên):

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và nghĩa vụ công dân;

- Đạt 02 lần liên tục danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở;

- Có phẩm chất, đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đi đầu trong các phong trào thi đua; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

m. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005;

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ;

- Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ.

- Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 17/11/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.