THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ NỘI VỤ

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đại diện những người sáng lập hội nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Nội vụ, địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, thời gian trong giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).

- Bước 2: Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến tham gia của cơ quan có liên quan và xem xét ra quyết định công nhận ban vận động.

- Bước 3. trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của sở.

b. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại cơ quan Sở Nội vụ.

- Thông qua hệ thống bưu chính.

c. Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin công nhận ban vận động thành lập hội, trong đơn nêu rõ tên hội, tôn chỉ, mục đích của hội, lĩnh vực mà hội dự kiến hoạt động, phạm vi hoạt động, dự kiến thời gian trù bị thành lập hội và nơi tạm thời làm địa điểm hội họp;

- Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong ban vận động thành lập hội: họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; trú quán, trình độ văn hoá; trình độ chuyên môn. Đối với nhân sự dự kiến là người đứng đầu (Trưởng ban) ban vận động thành lập hội thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

d. Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

e. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

f. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

g. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan có liên quan về hoạt động của hội.

h. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

i. Phí và lệ phí: Không

k. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn xin công nhận Ban vận động thành lập hội (Mẫu số 1);

l. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Người đứng đầu ban vận động thành lập hội là công dân Việt Nam, sống thường trú tại Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sức khoẻ và có uy tín trong lĩnh vực hội dự kiến hoạt động.

- Phải có đủ số thành viên trong ban vận động thành lập hội theo quy định.

m. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

- Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.

- Quyết định số 2819/QĐ-UBND ngày 19/12/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính của Sở Nội vụ Ninh Bình.

- Quyết định số 396/QĐ-SNV ngày 22/12/2006 về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận kết quả theo cơ chế “một cửa” thuộc Sở Nội vụ Ninh Bình.