THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ LAO ĐỘNG - TB & XH


THỦ TỤC BỔ NHIỆM LẠI HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ, TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ,
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÔNG LẬP TRỰC THUỘC TỈNH

1. Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - TB & XH

2. Căn cứ pháp lý:

+ Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc trung tâm dạy nghề.

+ Quyết định số 1248/2008/QĐ-UBND ngày 25/6/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước.

+ Quyết định số 1892/2008/QĐ-UBND ngày 16/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình.

3. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định).

Bước 2: Cán bộ thụ lý tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

          - Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn cho người nộp.

          - Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.

Bước 3: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định

Bước 4: Trả kết quả tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

4. Hồ sơ (01 bộ):

+ Bản tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ, (theo mẫu số 10 ban hành kèm theo TT 42/2010/TT-BLĐTBXH);

+ Bản nhận xét, đánh giá hiệu trưởng/giám đốc của tập thể lãnh đạo trường/trung tâm, cấp uỷ, (theo mẫu số 11 ban hành kèm theo TT 42/2010/TT-BLĐTBXH);

+ Biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt, (theo mẫu số 12  ban hành kèm theo TT 42/2010/TT-BLĐTBXH);

+ Biên bản hội nghị liên tịch đề nghị bổ nhiệm lại, (theo mẫu số 13 ban hành kèm theo TT 42/2010/TT-BLĐTBXH);

+ Công văn (tờ trình) của lãnh đạo trường/trung tâm đề nghị người có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm lại hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm, (theo mẫu số 14  ban hành kèm theo TT 42/2010/TT-BLĐTBXH);

5. Thời hạn giải quyết & Kết quả TTHC:

- Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm lại

6. Lệ phí (nếu có): Không

7. Tên mẫu đơn, tờ khai:

+ Bản tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ, (theo mẫu số 10 ban hành kèm theo TT 42/2010/TT-BLĐTBXH);

+ Bản nhận xét, đánh giá hiệu trưởng/giám đốc của tập thể lãnh đạo trường/trung tâm, cấp uỷ, (theo mẫu số 11 ban hành kèm theo TT 42/2010/TT-BLĐTBXH);

+ Biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt, (theo mẫu số 12 ban hành kèm theo TT 42/2010/TT-BLĐTBXH);

+ Biên bản hội nghị liên tịch đề nghị bổ nhiệm lại, (theo mẫu số 13 ban hành kèm theo TT 42/2010/TT-BLĐTBXH);

+ Công văn (tờ trình) của lãnh đạo trường/trung tâm đề nghị người có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm lại hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm, (theo mẫu số 14 ban hành kèm theo TT 42/2010/TT-BLĐTBXH);

8. Yêu cầu, điều kiện:

+ Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ;

+ Đạt chuẩn chức danh hiệu trưởng/giám đốc quy định tại thời điểm xem xét bổ nhiệm lại, đáp ứng được yêu cầu công tác trong thời gian tới;

+ Trường/trung tâm có nhu cầu;

+ Đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao;

+ Hiệu trưởng/giám đốc được xem xét bổ nhiệm lại phải đủ một nhiệm kỳ, trường hợp tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 05 năm công tác mà được bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm được tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.