THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NINH BÌNH

TRÌNH TỰ THỦ TỤC THANH LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CƠ QUAN,
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC THẨM QUYỀN UBND TỈNH

1. Đơn vị thực hiện: Sở Tài chính

2. Cơ sở pháp lý:

- Căn cứ Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước

- Căn cứ Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10 tháng 04 năm 2007của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước

- Căn cứ Quyết định số 2584/2007/QĐ-UBND ngày 07/11/2007 v/v ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

3. Trình tự thủ tục

a. Bước 1: Khi tài sản nhà nước đủ điều kiện thanh lý (tài sản hết thời hạn sử dụng, không có nhu cầu sử dụng mà không thể điều chuyển cho đơn vị khác, tài sản bị hư hỏng không thể sử dụng hoặc nếu tiếp tục sử dụng thì không có hiệu quả và chi phí sửa chữa quá lớn; nhà, công trình kiến trúc phải phá dỡ để giải phóng mặt bằng phục vụ thực hiện dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt) các đơn vị sử dụng tài sản nhà nước lập hồ sơ thanh lý tài sản gửi cho cơ quan quản lý cấp trên để tổng hợp gửi Sở Tài chính (trường hợp không có cơ quan quản lý cấp trên, thì gửi trực tiếp về Sở Tài chính)

- Hồ sơ nộp tại phòng Quản lý Giá công sản - Sở Tài chính. Thời gian từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ tết theo quy định của pháp luật).

b. Bước 2: Phòng Giá công sản tiếp nhận hồ sơ:

- Nếu hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì phòng Quản lý Giá công sản yêu cầu đơn vị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Sở Tài chính sẽ xem xét, xử lý như sau:

+ Quyết định thanh lý các tài sản nhà nước (trừ phương tiện đi lại, trụ sở làm việc, công trình xây dựng) có nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 500 triệu đồng;

+ Có văn bản chấp thuận thanh lý các tài sản nhà nước (trừ phương tiện đi lại, trụ sở làm việc, công trình xây dựng) có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 10 triệu đồng trở lên đến dưới 100 triệu đồng;

+ Trình UBND tỉnh Quyết định thanh lý các tài sản nhà nước là trụ sở làm việc, công trình xây dựng, phương tiện đi lại và các tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên.

4. Hồ sơ (01bộ)

- Văn bản đề nghị thanh lý tài sản nhà nước;

- Bảng kê số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản đề nghị thanh lý, kèm theo các tài liệu có liên quan đến tài sản đề nghị thanh lý;

- Đối với các loại tài sản mà pháp luật có quy định khi thanh lý cần có ý kiến xác nhận chất lượng tài sản của cơ quan chuyên môn thì phải gửi kèm ý kiến bằng văn bản của các cơ quan này.

5. Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

6. Phí và lệ phí: Không