THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ TƯ PHÁP


THỦ TỤC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH,
BỔ SUNG HỘ TỊCH, ĐIỀU CHỈNH HỘ TỊCH

1. Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

2. Cơ sở pháp lý:

- Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ Về đăng ký và quản lý hộ tịch

- Căn cứ Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/03/2006 của Bộ Tư pháp về ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch

- Căn cứ Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/06/2008 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch

- Căn cứ Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND ngày 08/7/2008 của HĐND tỉnh Ninh Bình v/v ban hành ban hành các khoản thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

3. Trình tự thủ tục

- Nộp hồ sơ: Đương sự yêu cầu trực tiếp tại phòng Hành chính Tư pháp của Sở Tư pháp, từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày CN theo quy định). Cán bộ hộ tịch hướng dẫn công dân thực hiện

- Xuất trình giấy tờ: Khi đến thực hiện, yêu cầu đương sự xuất trình:
- Bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch;

+ Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch;

+ Chứng minh nhân dân;

+ Sổ hộ khẩu khoặc Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc giấy đăng ký tạm trú có thời hạn; Hộ chiếu , thẻ thường trú, thẻ tạm trú hoặc giấy chứng nhận tạm trú;

+ Đối với trường hợp xác định lại giới tính, thì văn bản kết luận của tổ chức y tế đã tiến hành can thiệp để xác định lại giới tính là căn cứ cho việc xác định lại giới tính

- Giải quyết: Cán bộ hộ tịch nhận hồ sơ, thu lệ phí, xem xét giải quyết và ghi vào Sổ đăng ký thay đổi và cải chính hộ tịch và Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp một bản chính Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính cho đương sự

- Trả kết quả tại phòng Hành chính Tư pháp của Sở Tư pháp

4. Hồ sơ: 01 bộ

Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (theo mẫu)

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Văn bản qui định

1.

Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính

 

 

5. Thời gian thực hiện:

- Việc thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính: thời hạn giải quyết là 5 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, trong trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 5 ngày;

- Việc bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch được giải quyết ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ

6. Phí và lệ phí:

 

 

Tên phí

Mức phí

Văn bản qui định

1.

Lệ phí thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính

50.000đ

Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND