Lượt xem: 927

Giá trị sản xuất công nghiệp 10 tháng đầu năm 2022 toàn tỉnh ước đạt 81.434,2 tỷ đồng

Giá trị sản xuất công nghiệp 10 tháng đầu năm 2022 toàn tỉnh ước đạt 81.434,2 tỷ đồng

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH
TIN MỚI