Lượt xem: 602

Tổng số vốn đầu tư phát triển tháng 7 năm 2022 ước đạt trên 2.433,7 tỷ đồng

Tổng số vốn đầu tư phát triển tháng 7 năm 2022 ước đạt trên 2.433,7 tỷ đồng  

Tổng số vốn đầu tư phát triển tháng 7 năm 2022 ước đạt trên 2.433,7 tỷ đồng
 

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH