Lượt xem: 611

Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 4/2022 ước đạt trên 3.181,8 tỷ đồng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 4/2022 ước đạt trên 3.181,8 tỷ đồng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 4/2022 ước đạt trên 3.181,8 tỷ đồng

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH