Lượt xem: 1144

Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh trong tháng 7 ước đạt 9.286,7 tỷ đồng

Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh trong tháng 7 ước đạt 9.286,7 tỷ đồng

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH