CÁC VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Số hiệu Văn bản

 Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

5066/BTTTT-THH 23/12/2020 

Về việc báo cáo tình triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg và cung cấp số liệu phục vụ đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh 

749/QĐ-TTg 03/6/2020 

Quyết định "Phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"   

255/QĐ-BTTTT  26/02/2020 

Quyết định Chuyển nhiệm vụ về chuyển đổi số  từ Vụ Công nghệ thông tin  sang Cục Tin học hoá 

1454/QĐ-BTTTT 06/9/2019 

Quyết định về việc điều chuyển nhiệm vụ về chuyển đổi số từ Cục tTn học hoá sang Vụ Công nghệ thông tin