CÁC VĂN BẢN  ĐỊA PHƯƠNG

Số hiệu Văn bản

 Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

106/KH-BCĐ 

24/5/2022

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình năm 2022
 36/KH-UBND

23/02/2022

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh Ninh Bình năm 2021

 03/TB-UBND

13/01/2022  Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá kết quả xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Bình năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
  327/QĐ-BCĐ

31/12/2021

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình

31/UBND-PVHCC

30/12/2021  Về việc nghiên cứu, đề xuất các bài toán lớn cần giải quyết để thực hiện chuyển đổi số
148/KH-UBND   23/9/2021

Kế hoạch Tuyên truyền xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

141/KH-UBND  30/8/2021 

Kế hoạch triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

 138/KH-UBND

Phuluc 138/KH-UBND

27/8/2021

Kế hoạch Triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, gắn với chuyển đổi số trong hoạt động cung cấp dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 01/NQ-TU

20/4/2021

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 
 117/STTTT-CNTT 05/02/2021

Về việc rà soát, kiện toàn thành viên Tổ công tác giúp việc Ban Chí đạo xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình

 12/QĐ-BCĐ 02/02/2021 

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình 

103/QĐ-UBND 26/01/2021

Quyết định vể việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số huyện Hoa Lư

 13/BC-STTTT 19/01/2021

Báo cáo tình hình triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

 35/STTTT-CNTT 15/01/2021 

Về việc lựa chọn, đề xuất đơn vị cấp xã để triển khai thực hiện chuyển đổi số 

1630/QĐ-UBND  30/12/2020

Quyết định về việc thành lập BCĐ xây dựng chính quyền điện tử, Chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình

1049/STTTT-CNTT 03/8/2020 

Về việc đề xuất nhiệm vụ triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đên năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình