CỤC HẢI QUAN HÀ NAM NINH

 

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 2A - Đường Tràng An - Phường Đông Thành - TP. Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3888.569
- Email: Hq.hanamninh@customs.gov.vnI. BAN LÃNH ĐẠO

   • Cục trưởng Phạm Hồng Thanh
  • Sinh ngày: 19/7/1962
  
• Quê quán: Xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0982.466.888
  
• Email: phamhongthanh.hqhnn@gmail.com

 

  • Phó Cục trưởng Nguyễn Duy Thuận
  • Sinh ngày: 17/10/1969
  
• Quê quán: Thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0904.195.169
  
Email: thuannd1969@gmail.com


 
  • Phó Cục trưởng Hà Trung Thành
  • Sinh ngày: 27/11/1972
  
• Quê quán: Xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế Chính trị
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0946.276.868
  
• Email: hatrungthanhqdt@gmail.com
    • Phó Cục trưởng Trịnh Mạc Linh
  • Sinh ngày: 29/6/1965
  
• Quê quán: Xã Đông Hải, huyện Hải An, Hải Phòng
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
  • Điện thoại: 0949.183.663
  
• Email: trinhmaclinh.hq@gmail.com

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
1. Văn phòng 
2. Phòng Nghiệp vụ
3. Đội Kiểm soát Hải quan 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
1. Chi cục Hải quan Ninh Bình 
2. Chi cục Hải quan Hà Nam
3. Chi cục Hải quan Nam Định 

IV. CHỨC NĂNG

Cục Hải quan Hà Nam Ninh là đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan, có chức năng giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quản lý nhà nước về Hải quan và tổ chức thực thi pháp luật về hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan trên địa bàn 03 tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định theo quy định của pháp luật. Cục Hải quan Hà Nam Ninh có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

V. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Cục Hải quan Hà Nam Ninh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan có những nhiệm vụ quyền hạn cụ thể sau đây: 

- Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước về hải quan trên địa bàn hoạt động của Cục Hải quan, gồm:

+ Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển cửa khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại các địa bàn hoạt động hải quan và các địa điểm khác theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức thực hiện các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan;

+ Áp dụng biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan để phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; phòng, chống ma túy và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và địa bàn hoạt động được giao theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

+ Kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức thực hiện chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về hải quan;

+  Áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

+ Thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và các phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thuộc phạm vi quản lý của Cục Hải quan theo quy định của pháp luật.

-  Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra các Chi cục Hải quan, Đội kiểm soát hải quan và tương đương thuộc và trực thuộc Cục trong việc tổ chức, triển khai nhiệm vụ được giao.

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về hải quan theo quy định của pháp luật.

- Xử lý vi phạm hành chính hoặc khởi tố đối với các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại đối với các quyết định hành chính của các đơn vị trực thuộc và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Kiến nghị những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung các quy định của nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hóa.

- Tổ chức nghiên cứu, tiếp nhận và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, phương pháp quản lý hải quan hiện đại vào các họat động của Cục.

-  Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, tổ chức hữu quan, đơn vị trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ được giao. 

-  Tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về hải quan trên địa bàn.

- Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế hải quan theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan.

- Tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của Cục Hải quan; thực hiện báo cáo theo quy định.

- Quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức, người lao động của Cục Hải quan theo quy định của Nhà nước và theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện, trang bị kỹ thuật và kinh phí họat động của Cục Hải quan theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

VI- THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

1. Đồng chí Phạm Hồng Thanh - Cục trưởng:

- Lãnh đạo, chỉ đạo chung toàn bộ các mặt công tác của Cục Hải quan Hà Nam Ninh; Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh Hà Nam, UBND tỉnh Nam Định, UBND tỉnh Ninh Bình về các hoạt động của Cục Hải quan Hà Nam Ninh.

- Quyết định và chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ công tác lớn, trọng yếu theo thẩm quyền và quy chế hoạt động của Cục Hải quan Hà Nam Ninh; Thực hiện kiểm tra, đôn đốc các phần việc và những đơn vị đã phân công đối với các đ/c Phó Cục trưởng.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

+ Công tác bảo vệ nội bộ; công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ;

+ Công tác thanh tra, kiểm tra;

+ Công tác cải cách - hiện đại hóa hải quan;

+ Trưởng ban thực hiện các Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

+ Chủ tịch Hội đồng thi đua - Khen thưởng;

+ Chủ tài khoản của Cục Hải quan Hà Nam Ninh;

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị:

+ Bộ phận Tổ chức cán bộ thuộc Văn phòng;

+ Chi cục Hải quan Hà Nam;

- Sinh hoạt hành chính tại Văn phòng.

2. Đồng chí Nguyễn Duy Thuận - Phó Cục trưởng:

Tham mưu, giúp việc Cục trưởng, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng, trước pháp luật về các lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Giúp Cục trưởng trực tiếp chỉ đao các mặt công tác sau:

+ Các nội dung thuộc công tác quản lý thuế XNK gồm: Chính sách thuế, Trị giá hải quan, Quyết toán thuế.

+ Công tác công nghệ thông tin và thống kê hải quan;

+ Công tác vận hành hệ thống VNACCS/VCIS;

+ Công tác Kiểm tra sau thông quan;

+ Công tác công đoàn;

+ Giải quyết các phần việc thay đồng chí Cục trưởng khi được ủy quyền;

+ Các nhiệm vụ theo sự phân công của đồng chí Cục trưởng.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo hoạt động của các đơn vị:

+ Phòng Nghiệp vụ;

+ Chi cục Hải quan Nam Định;

- Sinh hoạt hành chính tại Phòng Nghiệp vụ.

3. Đồng chí Hà Trung Thành - Phó Cục trưởng:

Tham mưu, giúp việc Cục trưởng, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng, trước pháp luật về các lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Giúp Cục trưởng trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác sau:

+ Công tác giám sát quản lý về hải quan;

+ Công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; Công tác đấu tranh phòng chống ma túy;

+ Công tác thuộc trách nhiệm của cơ quan hải quan trong Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình;

+ Công tác pháp chế và xử lý vi phạm pháp luật Hải quan, thống kê và báo cáo về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; phòng chống ma túy, vi phạm bản quyền, sở hữu trí tuệ.

+ Công tác văn phòng: Tổng hợp; Quản trị ; Kế toán - Tài vụ; Xây dựng cơ bản; Văn thư - Lưu trữ. (trừ phần công tác Cải cách - Hiện đại hóa; Kiểm soát thủ tục hành chính; tuyên truyền; thi đua khen thưởng).

+ Ủy quyền của chủ tài khoản của Cục Hải quan Hà Nam Ninh.

+ Giải quyết các phần việc thay đồng chí Cục trưởng khi được ủy quyền.

+ Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của đồng chí Cục trưởng.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo hoạt động của đơn vị: Đội Kiểm soát Hải quan.

- Sinh hoạt hành chính tại Đội Kiểm soát Hải quan.

4. Đồng chí Trịnh Mạc Linh - Phó Cục trưởng:

Tham mưu, giúp việc Cục trưởng, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng, trước pháp luật về các lĩnh vực được phân công phụ trách:

- Giúp Cục trưởng trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác sau:

+ Công tác thu thập thông tin nghiệp vụ, quản lý rủi ro;

+ Các nội dung thuộc công tác quản lý thuế XNK gồm: Phân tích phân loại – mã số - Thuế xuất; Quản lý nợ thuế và dự toán; Kế toán thuế.

+ Một số công tác văn phòng: Công tác Thi đua - Khen thưởng; Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai, công bố, công khai thủ tục hành chính theo phân cấp; Công tác tuyên truyền.

+ Công tác các đoàn thể của Cục: Đoàn Thanh Niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu Chiến bình…(trừ công đoàn).

+ Giải quyết các phần việc thay đồng chí Cục trưởng khi được ủy quyền;

+ Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của đồng chí Cuc trưởng.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo hoạt động của đơn vị: Chi cục Hải quan Ninh Bình.

- Sinh hoạt hành chính tại Chi cục Hải quan Ninh Bình.