BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH

 

  Liên lạc: 

- Địa chỉ: 
Xã Ninh Nhất -TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3592888
                                 (0229)3862888


I. BAN LÃNH ĐẠO

    • Giám đốc:  Phạm Quốc Chính
  
• Ngày sinh: 01/3/1975
  • Quê quán: Xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Email: ppmuninhbinh@gmail.com


  • Phó Giám đốc Trần Đức Trường
  • Sinh ngày: 11/11/1964
  
• Quê quán: Phường Tân Thành, Thành phố Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Email: ppmuninhbinh@gmail.com
  
• Điện thoại: 0912.566.217


  • Phó Giám đốc Đinh Văn Vụ
  • Sinh ngày: 10/9/1962
  
• Quê quán: Ninh Khang, Hoa Lư, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
  • Trình độ lý luận chính trịTrung cấp
  • Email: ppmuninhbinh@gmail.com
  
• Điện thoại: 0886.139.239

  
  • Phó Giám đốc Nguyễn Thái Hòa
  • Sinh ngày: 28/10/1977
  
• Quê quán: Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ sư Xây dựng cầu đường
  • Trình độ lý luận chính trịTrung cấp
  • Email: ppmuninhbinh@gmail.com
  
• Điện thoại: 0915.037.888


  • Phó Giám đốc Trần Quốc Toản
  • Sinh ngày: 28/3/1976
  
• Quê quán: Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý xây dựng, Kỹ sư Kinh tế xây dựng
  • Trình độ lý luận chính trịTrung cấp
  • Email: ppmuninhbinh@gmail.com
  • Điện thoại: 0912.653.155


  • Phó Giám đốc Lương Tất Đức
  • Sinh ngày: 02/9/1979
  
• Quê quán: Liên Sơn, Gia Viễn, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý xây dựng, Kỹ sư Kinh tế xây dựng
  • Trình độ lý luận chính trịTrung cấp
  • Email: ppmuninhbinh@gmail.com
  • Điện thoại: 0912.528.075
   
    • Phó Giám đốc :  Đặng Hữu Trường
  • Sinh ngày: 27/7/1980
  • Quê quán: Gia Tân, Gia Viễn, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ sư Xây dựng cầu đường
  • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
  • Email:ppmuninhbinh@gmail.com
  • Điện thoại: 0912.792.015


  • Phó Giám đốc Vũ Văn Hà
  • Sinh ngày: 28/10/1980
  
• Quê quán: Khánh Cư, Yên Khánh, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng cầu đường
  • Trình độ lý luận chính trịTrung cấp
  • Email: ppmuninhbinh@gmail.com
  • Điện thoại: 0229.3505.268


II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

 1. Phòng Tổ chức Hành chính  3. Phòng Thẩm định
 2. Phòng Kế hoạch - Tài chính  4. Phòng Quản lý thi công

Xem chi tiết tại số 48/2021/QĐ-UBND

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
Xem chi tiết tại file đính kèm

IV. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO

Dữ liệu đang chờ cập nhật