VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

 Liên lạc:

- Địa chỉ:   Số 3, Đường Lê Hồng Phong - Phường Vân Giang - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3871059             

- Email: vpubnd@ninhbinh.gov.vn

Website: https://vanphong.ninhbinh.gov.vn/I. BAN LÃNH ĐẠO


 • Chánh Văn phòng:  Đặng Đức Tân
  • Sinh ngày: 02/9/1969
  
• Quê quán: Xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Đại học
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 02293.884.369
 
 • Emailtandd@ninhbinh.gov.vn
   

  • Phó Chánh Văn phòngNguyễn Hải Riện
  • Sinh ngày: 26/7/1966
  
• Quê quán: Xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Đại học
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 02293.871.057
  
• Email: riennh@ninhbinh.gov.vn   
   
  • Phó Chánh Văn phòng: Phạm Văn Tam
  • Sinh ngày: 26/6/1976
  • Quê quán: Xã Yên Đồng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 02293.871.057
  • Email: tampv@ninhbinh.gov.vn  
   
  • Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tiến Dũng
  • Ngày sinh: 19/8/1974
  • Quê quán: Xã Yên Lâm, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 02293.871.057
  • Email:  dungnt@ninhbinh.gov.vn
   

  Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Nam
  • Ngày sinh: 11/10/1970
  • Quê quán: Xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Kinh tế quốc dân
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 02293.871.057
  • Email:  namnv@ninhbinh.gov.vn

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. Phòng Hành chính - Quản trị 8. Phòng Ngoại vụ
2. Phòng Tổng hợp 9Ban Tiếp công dân
3. Phòng Kinh tế ngành 10. Trung tâm Tin học - Công báo
4. Phòng Đầu tư xây dựng cơ bản 11. Trung tâm Phục vụ hành chính công
5. Phòng Phân phối lưu thông
6Phòng Khoa giáo - Văn xã
7. Phòng Nội chính

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
Xem chi tiết tại Quy định chức năng nhiệm vụ phòng

IV. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO
Xem chi tiết tại Thông báo số 82/TB-VPUBND

Đang  cập nhật