CÁC VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

 39/NĐ-CP 11/3/2018  Về Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
 38/NĐ-CP 11/3/2018  Về Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
 12/NQ-CP 05/2/2018 Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Ninh Bình
19/NQ-CP  06/2/2017  Nghị quyết về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020
35/NQ-CP 16/5/2016 Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
 78/NĐ-CP 14/9/2015 Nghị định về đăng ký doanh nghiệp