CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

 

 Liên lạc:

- Địa chỉ:Khu đô thị Xuân Thành, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: 02293.873468

Website: ninhbinh.dms.gov.vn
- Email: ninhbinh.vanthu@dms.gov.vn

 I. BAN LÃNH ĐẠO

   
 Cục trưởng: Trần Duy Tuấn

- Sinh ngày: 29/8/1978

- Quê quán: Xã Gia Thắng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

- Số ĐT: 0934.541.666

- Địa chỉ hộp thư điện tử công vụ: tuantd@dms.gov.vn

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

 
  Phó Cục trưởng: Bùi Văn Điền

- Sinh ngày:27/5/1971

- Quê quán: Xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

- Số ĐT: 0913.397.322

- Địa chỉ hộp thư điện tử công vụ: dienbv@dms.gov.vn

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

 
  Phó Cục trưởng: Đặng Văn Hoan

- Sinh ngày: 09/5/1969

- Quê quán: Xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

- Số ĐT: 0936.868.569

- Địa chỉ hộp thư điện tử công vụ: hoandv@dms.gov.vn

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

   
 Phó Cục trưởng:  Vũ Đức Hạnh

- Sinh ngày: 08/4/1974

- Quê quán: Xã Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

- Số ĐT: 0912.455.815

- Địa chỉ hộp thư điện tử công vụ: hanhvd@dms.gov.vn

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Dữ liệu đang cập nhật

II. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

1. Phòng Tổ chức - Hành chính
2. Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp
3. Phòng Thanh tra - Pháp chế


III. CÁC ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

1. Đội QLTT Cơ động 5. Đội QLTT địa bàn TP Ninh Bình
2. Đội QLTT địa bàn Nho Quan 6. Đội QLTT địa bàn Yên Khánh
3. Đội QLTT địa bàn Gia Viễn - Hoa Lư 7. Đội QLTT địa bàn Kim Sơn
4. Đội QLTT địa bàn Tam Điệp - Yên Mô   

IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Xem chi tiết tại file đính kèm