Danh sách người phát ngôn báo chí của UBND các huyện, thành phố

STT Đơn vị Người phát ngôn Chức vụ Điện thoại Địa chỉ thư điện tử
1 UBND Huyện Gia Viễn Dương Đức Đằng  Chủ tịch  0913292506 duongducdangubnd@gmail.com
2 UBND Thành phố Tam Điệp Hoàng Mạnh Hùng Chủ tịch 0912259522 hunghm.td@ninhbinh.gov.vn
3 UBND Thành phố Ninh Bình Đinh Văn Thứ  Chủ tịch 0917897888 thudv.tpnb@ninhbinh.gov.vn
Đinh Thị Mỹ Hạnh Phó Chủ tịch 0912896399 hanhdtm.tpnb@ninhbinh.gov.vn
4 UBND Huyện Yên Khánh Lê Việt Cường Chánh Văn phòng HĐND & UBND 0985520566 cuonglv.yk@ninhbinh.gov.vn
5 UBND Huyện Yên Mô Đặng Thái Sơn Chủ tịch 02293869554 sondt@ninhbinh.gov.vn
6 UBND Huyện Nho Quan Hoàng Khắc Tiệp Chủ tịch 0912004447 nq.hoangkhactiep@ninhbinh.gov.vn
Đinh Văn Trang Phó Chủ tịch 0904038113 tranghunq@gmail.com
Bùi Bích Thu Chánh Văn phòng HĐND & UBND 0913769933 nq.buibichthu@gmail.com
7 UBND Huyện Hoa Lư Bùi Duy Quang Phó Chủ tịch 0913579011 quangbd.hl@ninhbinh.gov.vn
8 UBND Huyện Kim Sơn Trần Xuân Trường Chủ tịch 02293862051 truongtx.ks@ ninhbinh.gov.vn


Dữ liệu đang cập nhật