Danh sách người phát ngôn của các sở, ban, ngành
trực thuộc UBND tỉnh

STT Đơn vị Người phát ngôn Chức vụ Điện thoại Địa chỉ thư điện tử
1 Sở Thông tin và Truyền thông Trần Thị Thảo Phó Giám đốc 02293513305 thao.sttnb@gmail.com
2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Đinh Thị Thuý Ngần Giám đốc 02293889278 ngandtt.khdt@ninhbinh.gov.vn
3 Sở Tài Chính Dương Đức Quân  Phó Giám đốc 0915048439 quanddstc@yahoo.com
4 Sở Tài Nguyên và  Môi Trường Trịnh Xuân Ba Giám đốc 0913348797 batxstnmt@ninhbinh.gov.vn
Lê Hùng Thắng Phó Giám đốc 0985229777 thanglh.stnmt@ninhbinh.gov.vn
5 Sở Tư Pháp Phạm Minh Thường  Giám đốc 0912383253 thuongbm.tp@ninhbinh.gov.vn
Bùi Lam Sơn Phó Giám đốc 0904032333 sonbl.tp@ninhbinh.gov.vn
6 Sở Văn hóa  và Thể thao Nguyễn Mạnh Cường Giám đốc 0912030221 cuongnm.svhtt@ninhbinh.gov.vn
Phạm Tuấn Anh Chánh Văn phòng Sở 02296270627 tuananhvpvhttdl@gmail.com
7 Sở Nội vụ Đinh Công Toản Giám đốc 02293871155 toandc.snv@ninhbinh.gov.vn
Vũ Tiến Tuấn Phó Giám đốc 0912129768 tuanvt.snv@ninhbinh.gov.vn
8 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Nam Tiến Giám đốc 0912157412 tienvn.snn@ninhbinh.gov.vn
Bùi Xuân Thư Chánh Văn phòng Sở 0914768888  
9 Sở Xây dựng Đinh Đức Hữu Phó Giám đốc 02293822345 huudd.xd@ninhbinh.gov.vn
10 Sở Y tế Vũ Mạnh Dương Giám đốc 0912653144 duongvm.yt@ninhbinh.gov.vn
Đinh Thị Bẩy Phó Giám đốc 0988895216 baydt.yt@ninhbinh.gov.vn
Ngô Ngọc Quang Phó Giám đốc 0911691888 quangnn.yt@ninhbinh.gov.vn
Phạm Thị Phương Hạnh Phó Giám đốc 0912272843 hanhptp.yt@ninhbinh.gov.vn
11 Sở Công thương Hoàng Trung Kiên Giám đốc  0913063489 kienht.ct@ninhbinh.gov.vn
12 Sở Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Hanh Phó Giám đốc 02293871129 hanhnv.gtvt@ninhbinh.gov.vn
13 Sở Du Lịch Bùi Văn Mạnh Phó Giám đốc 0988897510 manhbv.dl@ninhbinh.gov.vn 
14 Sở Giáo dục và Đào tạo Phan Thành Công Giám đốc 0945685796 congpt.sgddt@ninhbinh.gov.vn
15 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lê Thị Lựu Phó Giám đốc 02293899828 luult.ldtbxh@ninhbinh.gov.vn
16 Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Toàn Thắng Giám đốc 0913370070 thangnt20@gmail.com
Hoàng Trọng Lễ Phó Giám đốc 0912617380 lekhcnnb@gmail.com
17 Thanh tra tỉnh Đặng Xuân Nguyên Chánh Thanh tra tỉnh 02293873643 nguyendx.ttt@ninhbinh.gov.vn
18 Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình Đặng Đức Tân Chánh Văn phòng UBND tỉnh 02293884369 tandd@ninhbinh.gov.vn
19 Ban quản lý các khu Công nghiệp Hoàng Đức Long Trưởng ban 0913040574 hdlongnb@gmail.com
Trần Đức Cường Phó Trưởng ban 0982791147 cuong.tdbql@gmail.com
Trần Mạnh Hiển Phó Trưởng ban 0913292391 vp5hien@gmail.com


Dữ liệu đang cập nhật