THANH TRA TỈNH 
 

 Liên lạc:

- Địa chỉ:   Số 33 - Đường Lê Đại Hành - Phường Thanh Bình - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại: (0229) 3871144

- Website: http://thanhtra.ninhbinh.gov.vn
- Mail: thanhtratinh@ninhbinh.gov.vnI. BAN LÃNH ĐẠO
  • Chánh Thanh tra tỉnh Đặng Xuân Nguyên
  • Sinh ngày: 03/02/1975
  • Quê quán: Yên khánh, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 02293.873.643
 
 • Email: nguyendx.ttt@ninhbinh.gov.vn  • Phó Chánh Thanh tra Đặng Đình Thuật
 • Sinh ngày: 25/12/1962
 • Quê quán: Xã Gia Tường, Nho Quan, Ninh Bình
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thanh tra viên Cao cấp
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Điện thoại: 0912.515.669
 
• Email: thuatdd.ttt@ninhbinh.gov.vn 
  
• Phó Chánh Thanh tra: Lê Văn Mạnh
  • Sinh ngày: 29/10/1964
  • Quê quán: Xã Yên Mỹ, Yên Mô, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thanh tra viên chính
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0912.326.799
 
 • Email: manhlv.ttt@ninhbinh.gov.vn

 
  • Phó Chánh Thanh tra:  Vũ Xuân Thu
  • Sinh ngày: 10/5/1966
  • Quê quán: Xã Yên Thành, Yên Mô, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thanh tra viên chính
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0914.319.025
 
 • Email: thuyvx.ttt@ninhbinh.gov.vn

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ
 1. Văn phòng
 2. Thanh tra  kinh tế xã hội
 3. Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân
 4. Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng
 5. Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
1. Chức năng
Thanh  tra tỉnh hoạt  động theo quy định của Luật thanh tra 2010, theo sự chỉ dạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
-Thanh tra tỉnh là cơ quan tham mưu, thực hiện quản lý nhà nước đối với việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật thanh tra, luật khiếu nại, luật tố cáo, luật phòng chống tham nhũng, luật tiếp công dân thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh.
- Thực hiện việc thanh tra trực tiếp, theo kế hoạch và đề xuất theo phạm vi quản lý của UBND tỉnh đối với công tác thanh tra chấp hành pháp luật, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.
- Hợp tác quốc tế: khi được Thanh tra Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền.

IV. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO
Xem chi tiết tại file đính kèm