SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 8 - Đường Lê Hồng Phong - Phường Vân Giang - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3871156
                             (0229) 3873381

- Email: skhdt@ninhbinh.gov.vn

Website: http://dpi.ninhbinh.gov.vn

                     


I. BAN LÃNH ĐẠO

   

 
 • Giám đốc:  Đinh Thị Thúy Ngần
 • Sinh ngày: 01/6/1968 
 • Quê quán: Xã Yên Lâm, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân thể thao

 • Email: ngandtt.khdt@ninhbinh.gov.vn

  • Phó Giám đốc: Bùi Minh Đức
  • Sinh ngày: 28/6/1976
  • Quê quán: Xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
  • Điện thoại: 0904.035.868
  • Email: ducbm.khdt@ninhbinh.gov.vn


  • Phó Giám đốc: Đỗ Văn Phong
  • Sinh ngày: 19/8/1966
  • Quê quán: Xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
  • Điện thoại: (0229) 3871263
  • Email: phongdv.khdt@ninhbinh.gov.vn


    • Phó Giám đốc: Tạ Hoàng Hùng
  • Sinh ngày: 1985
  • Quê quán: Xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
  • Điện thoại: 0914.630.688
  • Email: hungth.khdt@ninhbinh.gov.vn
 

Đang cập nhật

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. Văn phòng  6. Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư
2. Thanh tra 7. Phòng Kinh tế đối ngoại 
3. Phòng Tổng hơp, Quy hoạch 8. Phòng Khoa giáo, Văn xã 
4. Phòng Đăng ký kinh doanh 9. Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân  
5. Phòng Kinh tế ngành

III. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Ninh Bình

IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
 
Xem chi tiết tại  File đính kèm