SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Đường Phạm Văn Nghị - Phố 4 - Phường Đông Thành - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3889237
                             (0229) 3889239

- Email: Sothongtintruyenthong@ninhbinh.gov.vn
               Soninhbinh@mic.gov.vn

Website: http://tttt.ninhbinh.gov.vn           


 
I. BAN LÃNH ĐẠO
  • Giám đốc Đoàn Thanh Hải
  • Sinh ngày: 14/11/1972
  
• Quê quán: Xã Yên Hòa, Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Email: haidt1411@gmail.com  
  
• Điện thoại: 0914.508.848

  
  • Phó Giám đốc: Trần Thị Thảo
  • Sinh ngày: 16/5/1971
  
• Quê quán: Xã Vĩnh Long, Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Báo chí
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Email: thaosttnb@gmail.com
  
 Điện thoại: 0914.993.971 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ
1. Văn phòng   4. Phòng Bưu chính - Viễn thông
2. Thanh tra  5. Phòng Công nghệ thông tin
3. Phòng Kế hoạch- Tài chính  6. Phòng Thông tin báo chí - xuất bản

III. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
- Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông

IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
File đính kèm: Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND
                       
V. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO
Xem chi tiết tại file đính kèm