SỞ TÀI CHÍNH

 

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Quốc lộ 1A - Phường Đông Thành - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3873516             

- Email: stcninhbinh@mof.gov.vn

Website: http://sotaichinh.ninhbinh.gov.vnI. BAN LÃNH ĐẠO

  • Giám đốc Hoàng Văn Kiên
  • Sinh ngày: 03/2/1973
  
• Quê quán: Ninh Thành, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0913.397.255
  
• Email: kienhv.tc@ninhbinh.gov.vn  • Phó Giám đốc Thường trực Dương Đức Quân
  • Sinh ngày: 03/3/1975
  
• Quê quán: Xã Khánh Thịnh,  huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0915.048.439
  
 Email: quanbd.tc@ninhbinh.gov.vn
   
    • Phó Giám đốc: Nguyễn Đức Thăng 
  • Sinh ngày: 20/4/1981
  • Quê quán: Thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0912.948.160
  • Email: thangnd.tc@ninhbinh.gov.vn
   
    • Phó Giám đốc: Đinh Thị Mỹ Hạnh
  • Ngày sinh: 16/10/1974
  • Quê quán: Xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế - chính trị
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Số điện thoại: 0912.896.399
  • Email: hanhdtm.tpnb@ninhbinh.gov.vn

Đang cập nhật 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. Văn phòng  5. Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp
2. Thanh tra  6. Phòng Tin học và Thống kê
3. Phòng Quản lý ngân sách  7. Phòng Quản lý giá và công sản
4. Phòng Tài chính đầu tư
 8. Phòng Tài chính doanh nghiệp

III. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC
- Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
File đính kèm: Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND
                       
IV. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO

Đang chờ cập nhật