VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

 Liên lạc:

- Địa chỉ:   Số 3, Đường Lê Hồng Phong - Phường Vân Giang - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3871059             

- Email: vpubnd@ninhbinh.gov.vn

Website: https://vanphong.ninhbinh.gov.vn/I. BAN LÃNH ĐẠO

   

  • Chánh Văn phòng:  Đặng Đức Tân
  • Sinh ngày: 02/9/1969
  
• Quê quán: Xã Gia Tân, Gia Viễn, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Đại học
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 02293.884.369
 
 • Emailtandd@ninhbinh.gov.vn
   

   • Phó Chánh Văn phòngPhạm Tuyết Ngọc
  • Sinh ngày: 17/12/1961
  
• Quê quán: Xã Liên Sơn, Gia Viễn, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 02293.874.974
  
• Email: ngocpt@ninhbinh.gov.vn       
   

  • Phó Chánh Văn phòngNguyễn Hải Riện
  • Sinh ngày: 26/7/1966
  
• Quê quán: Xã Gia Xuân, Gia Viễn, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Đại học
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 02293.871.057
  
• Email: riennh@ninhbinh.gov.vn   
   
  • Phó Chánh Văn phòng: Phạm Văn Tam
  • Sinh ngày: 26/6/1976
  • Quê quán: Xã Yên Đồng, Yên Mô, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0229.871057
  • Email: tampv@ninhbinh.gov.vn  
   
  • Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tiến Dũng
  • Ngày sinh: 19/8/1974
  • Quê quán: Yên Lâm, Yên Mô, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0913.292.333
  • Email:  nguyentiendung7486@gmail.com


II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. Phòng Hành chính - Quản trị 8. Phòng Ngoại vụ
2. Phòng Tổng hợp 9Ban tiếp công dân
3. Phòng Kinh tế ngành 10. Trung tâm Tin học - Công báo
4. Phòng Đầu tư xây dựng cơ bản 11. Trung tâm phục vụ hành chính công
5. Phòng Phân phối lưu thông
6Phòng Khoa giáo - Văn xã
7. Phòng Nội chính

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
File đính kèm: Quy định chức năng nhiệm vụ văn phòng

IV. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO
Xem chi tiết tại file đính kèm